Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave/február 2022

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

Na základe výzvy (link na https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/nechajte-si-poradit-od-expertov-80-hodin-konzult-2/ )zverejnenej na našom webovom portáli zasadala 24. marca 2022  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.5.  Rastového programu.

Úspešní žiadatelia:

Avelis s. r. o.

Mondan trade s.r.o.

ACTIVE TRAVEL s. r. o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Žiadosť č.3

Žiadosť č.4

Žiadosť č.5

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.