Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave/máj 2022

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

Na základe výzvy (link na https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/nechajte-si-poradit-od-expertov-80-hodin-konzult-2/ )zverejnenej na našom webovom portáli zasadala 28. júna 2022  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.5.  Rastového programu.

Úspešní žiadatelia:

weit s. r. o.

Eduworld, s.r.o.

Almond s.r.o.

DALICE s. r. o.

Novplasta, s.r.o.

Grape St. Capital s.r.o.

Multidata Slovensko, s.r.o.

Wolf Slovenská republika s. r. o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Žiadosť č. 1

Žiadosť č. 10

Žiadosť č. 11

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.