Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/Jún, Júl

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 18. augusta 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

001      KE21_080        2.1       JADRO.SK s. r. o.

002      KE21_081        2.1       FREDDO s.r.o.

005      KE21_084        2.1       Aevise s.r.o.

006      KE21_085        2.1       NIKA INTIMA, s.r.o.

007      ZA21_082       2.1       Direct press, s.r.o.

008      ZA21_084       2.1       Totuus, s. r. o.

011      ZA21_087       2.1       Payout a.s.

012      ZA21_088       2.1       Andrea Machajová ANDR

013      TT21_069        2.1       MEDIMUN, s. r. o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

003    KE17_082          1.7

004    KE21_083          2.1

009    ZA17_085          1.7

010    ZA17_086          1.7      

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.