Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/Máj

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 28. júna 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

001      TN21_068       2.1       DAVPEK s. r. o.

002      TN21_069       2.1       AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.

004      KE17_076        1.7       Eco Rovnak s.r.o.

009      PO17_053       1.7       Health & Safety First s.r.o.

010      PO21_054       2.1       HESTA, spol. s r.o.

013      BB21_071       2.1       Energy Home s.r.o.

014      BB21_072       2.1       HALVOŇOVÁ, s.r.o.

015      BB21_073       2.1       Alena Brišová

016      BB21_074       2.1       DALI-BB, s.r.o.

020      NR21_079       2.1       PIXEL PLUS SK s.r.o.

023      TT21_066        2.1       Wire Technologies s.r.o.

024      TT21_067        2.1       Tandee s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

003    KE21_074          2.1

005    KE17_078          1.7

006    KE21_079          2.1

007    PO17_051         1.7

008    PO17_052         1.7

011    BB21_069          2.1

012    BB21_070          2.1

017    ZA17_080          1.7

018    ZA17_081          1.7

019    NR17_078         1.7

021    TT21_064          2.1

022    TT21_065          2.1

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.