Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/November - December

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 25. januára 2023 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

003    TT17_076          1.7       Malun, s. r. o.

008    BB17_082          1.7       AD ring s. r. o.

014    TN21_071          2.1       PEJA & KFL s.r.o.

015    TN17_072          1.7       TRADEBAL s. r. o.

016    TN17_073          1.7       SPORTstyle, s. r. o.

017    TN21_074          2.1       ANTES GM, spol. s r.o.

020    ZA21_105          2.1       BIORUŽA, s. r. o.

021    ZA21_106          2.1       STAVEBNINY ŽABOKREKY, s.r.o.

022    PO21_060         2.1       2J Antennas, s.r.o.

023    PO17_061         1.7       Luftverse, s. r. o.

026    PO21_065         2.1       MASIVE s. r. o.

033    NR17_094         1.7       DDPA s. r. o.

034    KE17_094          1.7       Mediale s. r. o.

040    KE17_102          1.7       Ing. Rastislav Kovaľ - Easy Peasy Sťahovanie

042    KE21_104          2.1       Klima - Therm Prešov, s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

001    TT21_074          2.1       Quir, s.r.o.

002    TT17_075          1.7       Smart Klaster - StartUP

004    TT17_077          1.7       Juraj Cielnický

005    BB21_079          2.1       Mgr. Simona Macejková

006    BB21_080          2.1       RIN Application s. r. o.

007    BB21_081          2.1       OLEJÁRI s.r.o.

009    BB21_083          2.1       Verdante, s. r. o.

010    BB17_084          1.7       CMA Service, s.r.o.

011    BB17_085          1.7       SOMA s. r. o.

012    BB21_086          2.1       hanus, s.r.o.

013    BB17_087          1.7       SD MEDIA s.r.o.

018    ZA17_103          1.7       Holzermedia s. r. o.

019    ZA21_104          2.1       TOMARCO s. r. o.

024    PO17_063         1.7       NETCOMO s. r. o.

025    PO21_064         2.1       Silvia Sabolová

027    PO21_066         2.1       SLIVLES, s. r. o.

028    NR21_089         2.1       ALBIDUS s. r. o.

029    NR17_090         1.7       ADVANCED HEALTH s. r. o.

030    NR21_091         2.1       DenimBlue spol. s r.o.

031    NR17_092         1.7       Ing. Veronika Zbušková

032    NR21_093         2.1       Blinkee.city SK s. r. o.

035    KE21_096          2.1       COCINA s. r. o.

036    KE21_097          2.1       EKONOMEA, s.r.o.

037    KE17_099          1.7       Garden angels s.r.o.

038    KE21_100          2.1       IT ASSISTANCE, s.r.o.

039    KE21_101          2.1       Pavol Peteja - P. P. PROMAS

041    KE17_103          1.7       PRAUDI s. r. o.

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.