Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 13. septembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0121

TRIPAL, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0123

EDM, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0122

MECASYS s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0126

SAFETRONICS a.s.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0127

MARTEL Sminn, s. r. o.

 

 

 

 

 

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0128

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0129

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0130

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0131

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0132

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0133

 

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.