VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli rozhodla výberová komisia 22.4.2022.  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 3.3 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR v rámci Trade Pointu - Dlhodobé individuálne poradenstvo.

 

Úspešní žiadatelia:

 

38

APOTHECARY s.r.o.

39

SOLIDWAY, s.r.o.

42

ON shop s.r.o.

43

Peter Císar

47

LOVIS plus s.r.o.

48

TPV - TECHNOLOGY, s.r.o.

49

KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.

 

 

Úspešným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

37

Žiadateľ

40

Žiadateľ

41

Žiadateľ

44

Žiadateľ

45

Žiadateľ

46

Žiadateľ

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 12 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.