Výsledky výzvy Vzdelávacie kurzy v júni 2022 - BA kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 12.5.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných kurzov alebo tréningov.

 

Úspešné žiadosti:

 

ME-Inspection SK, spol. s r.o.

pixmedia s.r.o.

BH Control s. r. o.

EMM, spol. s r.o.

VGD SLOVAKIA s. r. o.

Kedros, a. s.

ITAPS s. r. o.

Ján Murányi - RTC Solutions

 

Neúspešné žiadosti:

 

WERITY s.r.o.

Authentic Slovakia s. r. o.

TMAP s.r.o.

Kedros, a. s.

 

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 2 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.