Výsledky výzvy Vzdelávacie kurzy v máji 2022 - BA kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 8.4.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných kurzov alebo tréningov.

 

Úspešní žiadatelia:

 

ESWELD SK, s r.o.

ELEKTRO - HARAMIA s.r.o.

Július Jurec

Lutz Precision, s.r.o.

Kontainer-Servis spol. s r.o.

AerobTec, s. r. o.

 

Neúspešní žiadatelia:

 

EMM, spol. s r.o.

TMAP s. r. o.

Mgr. art. Zuzana Oros - ORFLEX

BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.

Preklady bez hraníc, s. r. o.

consuleri s.r.o.

JUDr. Mgr. Katarína Kročková

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 2 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.