VÝSLEDKY VÝZVY: „Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ“

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva ku komunitárnym programom EÚ. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodín poradenstva s expertom na konkrétny komunitárny program EÚ.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli bolo ukončené hlasovanie mimo zasadnutia Komisie formou per rollam 11. augusta 2022, kedy Výberová komisia rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu. [1]

 

Úspešní žiadatelia:

  1. Slovenské športové inovačné centrum v anglickom jazyku The Slovak Sport Inovation Center
  2. EMY Social Business s. r. o.

 

 

 

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 7 písmeno c) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.