VÝSLEDKY VÝZVY: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky nad 3 roky!

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj, je malým a stredným podnikateľom, nad 3 roky od založenia, poskytovaná možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom odbornom podujatí, organizovanom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov, podľa rozhodnutia komisie.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla dňa 20.09.2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení pomoci žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu. [1]

 

Úspešní žiadatelia:

  1. EUROLIVE plus, s.r.o.

 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

  1. Žiadosť 01
  2. Žiadosť 02
  3. Žiadosť 03

                                                           

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.