Vzory zmlúv

Na tomto mieste nájdete dôležité tlačivá a vzory zmlúv na stiahnutie. Obsahujú podrobný popis, ako si zmluvy upraviť pre vlastnú potrebu. Vzory vypracovala advokátska kancelária Dávida Štefanku.

Stiahnite si predpripravené vzory rôznych typov zmlúv, s ktorými sa pri podnikaní môžete stretnúť. Vzory obsahujú podrobné vysvetlivky, môžete si ich prispôsobiť pre vlastnú potrebu a všetky sú vo formáte word.

Licenčná zmluva

 • Vzor je pripravený na predmety priemyselného vlastníctva. Zmluvou oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľa na výkon práv z priemyselného vlastníctva.

Mandátna zmluva

 • Vzor je pripravený na poskytovanie poradenských služieb. Zmluvou sa upravuje uskutočnenie obchodného vzťahu.

Pracovná zmluva

 • Zmluva, ktorá upravuje pracovnoprávny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa.

Ručiteľské vyhlásenie

 • Vyhlásenie ručiteľa, ktorý zmluvne potvrdí, že splatí pohľadávku za osobu - dlžníka.

Uznanie dlhu

 •  Jednostranný právny úkon, ktorý je dohodou medzi dlžníkom a veriteľom, kde dlžník uznáva svoj záväzok a navrhuje riešenie.

Zasielateľská zmluva

 • Zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu. Teda zasielateľ obstaráva prepravu ale nezabezpečuje ju sám vlastnými prostriedkami.

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

 • Zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu (nájom). Zmluva musí byť vždy písomná.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera.

Zmluva o ochodnom zastúpení

 • Zmluvou sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv (ďalej len "obchody") alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu.

Zmluva o pôžičke

 • Zmluvou veriteľ prenecháva právo dlžníkovi na voľné nakladanie s vecou určenej podľa druhu, ktorá je predmetom zmluvy. 

Zmluva o preprave vecí

 • Zmluvou sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

Zmluva o prevode obchodného podielu

 • Prevod obchodného podielu spoločnosti z prevodcu na nadobúdateľa. Zmluva musí byť vždy písomná. 

Zmluva o sprostredkovaní

 • Zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).

Zmluva o tichom spoločenstve

 • Tichý spoločník sa zmluvou zaväzuje poskytnúť podnikateľovi vklad a podieľať sa spolu s ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. 

Zmluva o úschove

 • Zmluvou vznikne zložiteľovi právo, aby uschovávateľ hnuteľnú vec prevzatú od neho do úschovy riadne opatroval. 

Zmluva o výpožičke

 • Zmluvou o výpožičke vznikne vypožičiavateľovi právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať.

Zmluvná pokuta

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na obnovu konania

Návrh na vylúčenie spoločníka

Návrh na schválenie zmieru

Návrh na začatie konania o dedičstve o novoobjavenom majetku

   

Návrh oprávneného na zastavenie exekúcie

Zmluva o zriadení záložného práva