Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky do 3 rokov / máj - Bratislava

V súvislosti s výzvou zverejnenou 20.3. 2023 na npc.sk zasadala formou per rollam výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu.

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa medzinárodných odborných podujatí.

Úspešní žiadatelia:

Consuleri s.r.o.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.