Akú formu podnikania má zvoliť umelec?

Otázka

Dobrý deň, aká forma podnikania je pre umelca (s VŠ výtvarným vzdelaním) najvýhodnejšia, ak sa chce živiť predajom vlastného diela? Aké sú zákonne práva a povinnosti?
Ďakujem.
 

Odpoveď

Dobrý deň,
pre vás ako fyzickú osobu, ktorá chce vykonávať činnosť prostredníctvom použitia výsledkov vlastnej duševnej činnosti je najvhodnejšou formou podnikanie prostredníctvom slobodného povolania.

Činnosti, ktoré nie je možné považovať za živnosť vymenúva § 3 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Živnosťou nie sú:
a) činnosti, ktoré podľa zvláštnych zákonov môže vykonávať iba štát alebo určitá právnická osoba (napr. pošta)
b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.),
Poznámka: Znamená to, že ak chcete ako autor predávať vlastné diela, môžete tak vykonávať prostredníctvom slobodného povolania. Ak však chcete predávať diela iných autorov, nejedná sa o umeleckú ale obchodnú činnosť a je potrebná živnosť.

Postup pri zakladaní slobodného povolania:
1.    Na založenie slobodného povolania je potrebné mať splnené osobitné podmienky slobodného povolania podľa konkrétneho zákona – vzdelanie, prax, odborná skúška, atď.

2.    Registrácia na Štatistickom úrade SR (Pozor, nie na živnostenskom úrade!) – v závislosti od prihlasovaného povolania môžu vyžadovať doklady o splnení osobitných podmienok. Štatistický úrad po splnení osobitných podmienok a predložení všetkých dokumentov pridelí žiadateľovi o slobodné povolanie identifikačné číslo organizácie (IČO). Pracoviská Štatistického úradu nájdete v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Je potrebné navštíviť Vášmu bydlisku (trvalému pobytu) príslušný Štatistický úrad;

3.    Registrácia na Daňovom úrade SR – kvôli prideleniu daňového identifikačného čísla. Každý príslušník slobodného povolania je povinný registrovať sa u miestne príslušného správcu dane do 30 dní. Správca dane pridelí zaregistrovanému príslušníkovi slobodného povolania DIČ a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie, na ktorom je uvedené DIČ. Príslušník slobodného povolania sa stáva daňovým subjektom. Ak nie je registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty, je povinný pridelené DIČ uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať;

4.    Prihlásenie do zdravotnej poisťovne –  ide o nahlásenie zmeny kategórie platiteľa poistenia. Príslušník slobodného povolania je povinný splniť si do 8 dní od pridelenia IČO oznamovaciu povinnosť a oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa. Odvody na zdravotné poistenie je povinný platiť od prvého dňa začiatku podnikania;

5.    Prihlásenie do sociálnej poisťovne – ak fyzická osoba v minulosti ešte nevykonávala slobodné povolanie, ani živnosť, nie je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Sociálne poistenie je v prvom roku podnikania len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania. Vzor registračného listu do Sociálnej poisťovne nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Podobné články