Prehľad foriem podnikania v SR

Pri výbere najvhodnejšej formy podnikania záleží na veľkom množstve faktorov. Pozrite si prehľad základných údajov o jednotlivých formách podnikania na Slovensku, ktoré vám môžu pomôcť rozhodnúť sa.

Fyzická osoba – podnikateľ

Ručí za záväzky zo svojej podnikateľskej činnosti celým svojím majetkom. S každým podnikaním je spojené riziko neúspešností podnikania. Ak by z neúspešného podnikania zostali záväzky, fyzická osoba - podnikateľ za nich zodpovedá celým majetkom, ktorý mu patrí.

Na druhej strane však nemá povinnosť vytvárať základné imanie. Takáto forma podnikania je vhodná len vtedy, ak chcete podnikať výhradne sám, bez iných osôb, ktoré by sa podieľali na vašom podnikaní (spoločníkov).

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Patrí medzi najrozšírenejšie formy obchodnej spoločnosti. Spoločnosť môže založiť aj jeden spoločník, najviac to však môže byť 50 spoločníkov. Spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.

Spoločnosť s ručením obmedzeným musí vytvárať základné imanie vo výške najmenej 5 000 eur, pričom minimálny vklad jedného spoločníka je 750 eur. Vklad môže byť peňažný aj nepeňažný (napr. pozemky, technológie, výrobné zariadenia a pod.) V prípade, ak zakladá spoločnosť jeden spoločník, musí splatiť celé jej základné imanie pred jej zápisom do Obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok v úhrne vo vyššej hodnote ako je 170 eur.

Akciová spoločnosť

Jej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Zakladatelia akciovej spoločnosti predávajú akcie akcionárom, a tak získavajú kapitál. Akcionár za záväzky spoločnosti neručí. Akciovú spoločnosť môže založiť jedna právnická osoba, alebo najmenej dve fyzické osoby.

Akciová spoločnosť musí povinne vytvárať základné imanie, najmenej vo výške 25 000 eur. Výhodou akciovej spoločnosti je to, že prostredníctvom akcií môže spoločnosť získať potrebné finančné prostriedky na realizovanie svojich podnikateľských zámerov.

Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s)

Môžu ju založiť minimálne dve osoby spoločenskou zmluvou výlučne za účelom podnikania. Kapitál tvoria vklady spoločníkov. Tí ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom.

Spoločnosť nemusí vytvárať základné imanie, ak nie je v spoločenskej zmluve ustanovené inak. V spoločenskej zmluve si môžu spoločníci podrobne upraviť vnútorné vzťahy v rámci spoločnosti.

Komanditná spoločnosť

Je spoločnosť, v ktorej sú najmenej dvaja spoločníci, pričom jeden ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene - celým svojim majetkom (komplementár) a jeden ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu (komanditista). Ak komanditista svoj vklad, ku ktorému sa zaviazal v spoločenskej zmluve, splatil, za záväzky spoločnosti už neručí.

Na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení len komplementári, ktorí majú vyšší podiel na zisku. Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou. Komanditná spoločnosť je hybrid medzi verejnou obchodnou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Družstvo

Osobitnou právnou formou podnikania, ktorú upravuje Obchodný zákonník (nepatrí medzi obchodné spoločnosti), je družstvo. Jedná sa o spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, ktoré zakladajú za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Družstvo musí mať najmenej päť členov, ktoré sú fyzickými osobami alebo dvoch členov, ktoré sú právnickými osobami. Členovia družstva neručia za záväzky družstva.

Družstvo vytvára základné imanie najmenej vo výške 1 250 eur. Výhodou družstva je neobmedzené maximálne množstvo členov a možnosť kedykoľvek do družstva pristúpiť, alebo z neho vystúpiť.

Jednoduchá spoločnosť

Jednoduchá spoločnosť na akcie je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý typ akcií s určitou menovitou hodnotou. Táto spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, pričom akcionár neručí za záväzky vôbec.

Akcie tejto spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno.

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero osôb a hodnota základného imania jednoduchej spoločnosti na akcie musí byť minimálne 1 euro. Platí, že pred jej vznikom musí byť upísaná celá hodnota základného imania a musia byť splatené všetky vklady.

Podobné články

  • Poradíme Vám, aká je najvýhodnejšia forma podnikania pre umelca, ak sa chce živiť predajom vlastného diela

  • Exekútor je oprávnený siahnuť nielen na príjmy plynúce živnostníkovi z podnikania ale aj na jeho súkromný majetok, a to vrátane majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
     

  • Charkteristika jednotlivých druhov podnikania. Ich výhody, nevýhody.

DISKUSIA