Small Business Act

Small Business Act“ - „Zákon o malých podnikoch“ (SBA) je iniciatíva Európskej únie na podporu malého astredného podnikania. SBA predstavuje komplexný rámec opatrení pre malé a stredné podniky (MSP) s cieľom zabezpečiť ich udržateľný rast a konkurencieschopnosť na globálnom trhu. SBA presadzuje zásadu „najskôr myslieť v malom“ („Think Small First“), ktorá má zacieľ zohľadňovať záujmy malých a stredných podnikov v legislatívnom procese a pri tvorbe stratégií a politík, tak aby sa posilnila ich konkurencieschopnosť orpoti veľkým podnikom.

SBA pozostáva z desiatich základných princípov ktoré sú premietnuté do viacerých konkrétnych politických a legislatívnych opatrení. Cieľom týchto princípov je odstrániť prekážky, ktoré malým a stredným podnikom bránia v raste a zvyšovaní konkurencieschopnosti zabezpečiť podmienky pre tvorbu pracovných miest v sektore MSP.

SBA je zároveň nástrojom plnenia ambicióznych cieľov vytýčených stratégiou Európa 2020, ktorá ma počas aktuálneho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast EÚ.

Základné zásady (princípy) SBA:

 1. Vytvoriť prostredie, v ktorom môžu podnikatelia a rodinné podniky rásť a byť odmeňovaní za svoje podnikateľské úsilie.
 2. Zabezpečiť, aby čestní podnikatelia, ktorí zbankrotovali, mohli rýchlo dostať druhú šancu.
 3. Vytvárať pravidlá podľa zásady „najskôr myslieť v malom“.
 4. Zariadiť, aby orgány verejnej správy reagovali na potreby MSP.
 5. Prispôsobiť nástroje verejnej politiky potrebám MSP: uľahčiť MSP účasť na verejnom obstarávaní a lepšie využiť prostriedky štátnej pomoci pre MSP.
 6. Uľahčiť MSP prístup k financiám a vytvoriť právne a podnikateľské prostredie, ktoré bude podporovať včasné úhrady obchodných transakcií.
 7. Nabádať MSP na lepšie využívanie príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh.
 8. Podporovať zvyšovanie zručností v MSP a všetky formy inovácií.
 9. Umožniť MSP premieňať environmentálne výzvy na príležitosti.
 10. Povzbudzovať a podporovať MSP tak, aby mohli ťažiť z rastúcich trhov.

Predstaviteľom iniciatívy SBA na Slovensku je Vyslanec pre MSP (SME Envoy) ktorým je generálny riaditeľ NARMSP Ing. Branislav Šafárik. Vyslanci pre MSP v členských štátoch EÚ zabezpečujú koordináciu aktivít na podporu SBA a vystupujú ako sprostredkovatelia medzi malými a strednými podnikateľmi, verejnou správou a Európskou komisiou pri presadzovaní opatrení na podporu MSP.

V rámci realizácie iniciatívy SBA na Slovensku sú priamo zapojené Ministerstvo hospodárstva SR a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP). V najbližšom období bude vytvorená pracovná skupina na podporu implementácie SBA, ktorá bude zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria opatrenia realizované v rámci jednotlivých princípov SBA.

Linky:

 • Stránka SBA na webe Euopskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel
 • hodnotenia aplikácie SBA zo strany EK

- hodnotenia Slovenska 2013 (v anglickom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2012 (v anglickom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2012 (v slovenskom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2010 - 2011 (v anglickom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2010 - 2011 (v slovenskom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2009 (v anglickom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2009 (v slovenskom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2008 (v anglickom jazyku)

 • hodnotenia SBA realizované NARMSP

Správy o stave MSP

Hodnotenie uplatňovania princípov SBA, január 2013

Audit plnenia odporúčaní SBA, marec 2012

Audit odporúčaní iniciatívy SBA, máj 2010