Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov

    

Podľa správy Komisie EÚ „Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v EÚ“ z roku 2018, obmedzená spolupráca medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania (HEIs – Higher Education Institutions) a podnikmi významne znižuje relevantnosť študijných programov či uplatnenie sa absolventov na trhu práce a schopnosť univerzít vykonávať účinný výskum.

Hoci sa častokrát prekážky v spolupráci spájajú s nedostatkom zdrojov, akademici hovoria hlavne o byrokracii a o nedostatku času, podnikatelia vidia prekážky v kultúrnych rozdieloch, rôznych spôsoboch riadenia a rozdielnych motiváciách.

V tejto súvislosti bude projekt JUST (Joint University and Small and medium sized enterprises Training) vyvíjať inovačné nástroje na sprostredkovanie trvalo udržateľnej a plodnej spolupráce medzi HEIs a MSP s cieľom:

1. rozvíjať a poskytovať učebné osnovy relevantné pre trh práce

2. definovať opatrenia pre spojené vzdelávanie sa priamo na pracovisku (WBL – Work-Based Learning)

3. zintenzívniť spoluprácu v oblasti kariérneho poradenstva / pracovnej stáže (Placement)

Je to projekt spolufinancovaný programom Erasmus + Európskej komisie, kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá pre vyššie vzdelávanie, ktorý zapája 9 partnerov z 5 krajín (Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Slovensko a Belgicko). Na Slovensku realizuje projekt Slovak Business Agency spolu s Univerzitou Komenského Bratislava.

Hlavným cieľom projektu JUST je prepájanie podnikov a univerzít za účelom spoločnej prípravy aktuálnych a pre súčasnú dobu relevantných učebných osnov pre oblasť podnikateľských zručností.

Hlavné aktivity projektu zhŕňajú vytvorenie nástrojov a metodiky pre spoločnú tvorbu učebných osnov, pilotné testovanie, tréning študentov a prípravu odporúčaní postavených na spolupráci medzi univerzitami a MSP.

Trvanie projektu: 1.1.2022 – 30.6.2024

Viac informácií o projekte získate na webovej stránke projektu: https://just-training.eu/

PARTNERI PROJEKTU

Fakulteta za medije, Slovenia

RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA DOO NOVA GORICA, Slovenia

UNIVERSIDAD DE MALAGA, Spain

INTERNET WEB SOLUTIONS SL, Spain

UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA, Italy

IDP SAS DI GIANCARLO COSTANTINO (ITALIAN DEVELOPMENT PARTNERS), Italy

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE, Slovakia

SLOVAK BUSINESS AGENCY, Slovakia

INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES, Belgium

 

 

Aktuálne správy

Dialóg na zlepšenie spolupráce - slovenská perspektíva a inšpirácia zo zahraničia

Preklenutie priepasti medzi vzdelávaním a zamestnaním: Projekt JUST dosiahol míľnik vo vývoji vzdelávacích programov

Modely a dynamika spolupráce medzi univerzitami a malými a strednými podnikmi

Slovak Business Agency sa zúčastnila na online úvodnom stretnutí projektu JUST

Joint University and Small and medium sized enterprises (SME) Training: Slovak Business Agency joined the online Kick-Off Meeting of JUST

Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov. Platforma JUST je spustená.

 

Kontakt:

Ing. Petra Pazerini
pazerini@sbagency.sk
+421 2 20 363 373

 

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a publikovanie tejto tlačovej správy neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.