Výroba bezlepkových cestovín

Otázka

dobry den, prosim vas ja by som sa chcel opytat co potrebujem alebo kde zacat keby ze chem vyrabat bezlepkovu cestovinu ake urady musim obehat a tak.

Odpoveď

Vv oblasti výroby cestovín je možné podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

V právnom rámci živnostenského zákona sa od každej fyzickej (i právnickej) osoby, ktorá má záujem alebo vykonáva uvedenú činnosť podnikateľským spôsobom na území Slovenskej republiky, vyžaduje nadobudnutie živnostenského oprávnenia. Dokladom o jeho nadobudnutí je vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

V podmienkach Slovenskej republiky má činnosť Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov charakter remeselnej živnosti, uvedenej v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu REMESELNÉ ŽIVNOSTI, por. č. 16 v SKUPINE 108 – Výroba potravín a nápojov.

Na prevádzkovanie tejto remeselnej živnosti živnostenský zákon vyžaduje splnenie nielen všeobecných podmienok (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), ale aj splnenie odbornej spôsobilosti. Podľa § 21 živnostenského zákona sa odborná spôsobilosť preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, ktoré však môžu byť nahradené tak, ako je uvedené v § 22 ods. 1 živnostenského zákona. Napr. § 22 ods. 1 písm. f) živnostenského zákona umožňuje túto podmienku nahradiť dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky. Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Preukazom odbornej spôsobilosti remeselnej živnosti je: výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Preukaz odbornej spôsobilosti je možné nahradiť:

 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
 6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Ak odbornú spôsobilosť – vyučenie v odbore nespĺňa podnikateľ, a navyše tento podnikateľ ani nevyužil možnosti, ktoré umožňujú nahradiť pre potreby živnostenského zákona doklad o vyučení v odboru, musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu, prostredníctvom ktorého sa bude zabezpečovať odborné vykonávanie činností počas prevádzkovania živnosti.

Obsahom remeselnej živnosti pekárskych a cukrárenských výrobkov je:

 • príprava mlynárskych zmení pre výrobu pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba cesta a hmôt, ich spracovanie (valcovaním, lisovaním, delením, šľahaním, modelovaním,
 • tepelná úprava (pečením, sušením smažením, varením, pražením, mikrovlnným ohrevom, chladením), plnenie, povrchová úprava (posýpaním, polievaním, glazúrovaním pekárskych a cukrárenských výrobkov,
 • výroba zmrzliny na báze mlieka,
 • výroba cestovín ako aj sušených cestovín,
 • výroba polotovarov na báze múky, výroba trvanlivého pečiva, rôznych chuťoviek (krekery) čokoládové na nečokoládové cukrovinky a naviac vykonávanie úprav cukrárenských výrobkov, mrazených krémov a špecialít.

Podnikateľ je povinný:

 • zriadiť si prevádzkareň (prevádzkareň je možné zriadiť si aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti), označiť ju a oznámiť jej zriadenie najneskôr v deň jej zriadenia. Prevádzkareň musí byť schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR,
 • preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť: FO preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. PO preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem PO, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení zaplatíte 15 €. Ak žiadosť podáte elektronicky, zaplatíte 7,50 €.

Poplatok je možné uhradiť:

 1. kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, 
 2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
 3. poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo
 4. prevodom z účtu v banke.

K ohláseniu živnosti budete potrebovať nasledovné prílohy:

 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
 • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený
 • iné dokumenty

Podobné články

DISKUSIA