Inovácie inak – kreatívny priemysel nie je len o dizajne

Prepájanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu (CCI) s technologicky orientovanými spoločnosťami (AVM - advanced manufacturing) a vytváranie menej tradičných foriem spolupráce je cieľom projektu s názvom Culture and Creative Industries COOPERATION COLLIDER (COCO4CCI).

Ambíciou projektu je budovanie kapacít pre medzisektorovú spoluprácu a uľahčovanie medzisektorových väzieb medzi CCI a AVM. Hlavným prínosom takejto spolupráce je podpora inovačného procesu v zapojených malých a stredných podnikoch.

Vďaka zapojeniu 6 krajín z regiónu Strednej Európy (Slovinsko, Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Taliansko, Poľsko) projekt zároveň umožňuje vytvorenie nadnárodnej siete pre spoluprácu medzi týmito dvoma sektormi.

Súčasťou projektu je aj mapovanie, ktorého cieľom je identifikovať úspešné príklady spolupráce medzi CCI a AVM. Na Slovensku sa nám podarilo identifikovať zaujímavé príklady či už tradičného využitia kreatívneho priemyslu pri návrhu dizajnu výrobkov, ale aj menej tradičné uplatnenie kreatívnych procesov napríklad využitím tzv. „gamifikácie“. Pod gamifikáciou rozumieme zavádzanie herných prvkov napríklad do zefektívňovania procesov vo výrobe.

Získané informácie a príklady dobrej praxe poslúžia pri návrhu programu, ktorého cieľom bude ukázať zástupcom oboch sektorov možné prínosy spolupráce. Realizované budú tiež podujatia využívajúce inovatívne prístupy zamerané na identifikovanie potenciálnych oblastí pre inovácie a nadviazanie spolupráce s vhodnými partnermi. 

 

Partneri projektu:

Na úrovni partnerov projekt prepája kreatívne huby a organizácie na podporu podnikania. Pracujú v tandeme, aby sa dopĺňali v zručnostiach a skúsenostiach vo svojej oblasti.

 • Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SI) – vedúci partner
 • Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (SI)
 • Business Upper Austria (AT)
 • Creative Region Linz& Upper Austria (AT)
 • Creative Industry Košice, n.o. (SK)
 • Slovak Business Agency (SK)
 • bwcon GmbH DE bwcon PP (DE)
 • Stuttgart Media University (DE)
 • CA‘ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE (IT)
 • Confindustria Veneto (IT)
 • Northern Chamber of Commerce (PL)
 • Academy of Arts in Szczecin (PL)

Projekt COCO4CCI je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html

 

Kontakt: mp@sbagency.sk

 

Súvisiace články: