Ako založiť živnosť

8 článkov
  • Pokiaľ ste si urobili prieskum trhu, zistili aké šance na realizáciu vášho podnikateľského nápadu sú, aké silné a slabé stránky máte, aké príležitosti a ohrozenia sa vám ponúkajú a striehnu na vás, je potrebné si zostaviť podnikateľský zámer a vymyslieť, kde získať finančné prostriedky, ktorých odhad a potrebu nám ukáže podnikateľský zámer.

  • V dnešnej elektronickej dobe je podnikanie prostredníctvom bezhotovostných operácií priam nevyhnutnosťou a tak druhá cesta po založení živnosti alebo obchodnej spoločnosti vedie do banky.

  • Čerstvo zložená obchodná spoločnosť alebo začínajúci živnostník sa často boria s otázkou či musia viesť účtovníctvo, či musia podať daňové priznanie za každých okolností atď.

  • Charakter podnikateľskej činnosti určuje, či potrebujete prevádzku alebo bude postačujúce, ak budete pracovať z domu.

  • Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi, alebo o predmete podnikania.

  • Prevádzkareň a priestor súvisiaci s podnikaním sú dva odlišné pojmy. Aký je medzi nimi rozdiel?

  • Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť príslušné správne poplatky.

  • Založením obchodnej spoločnosti povinnosti podnikateľa nekončia. Tu treba poznamenať, že aj novozaložená spoločnosť má určité oznamovacie povinnosti.