Inventarizácia v jednoduchom účtovníctve

 

Daňové subjekty, ktoré vedú účtovníctvo sú povinné pred zostavením účtovnej závierky vykonať inventarizáciu. Súčasťou inventarizácie sú prípravné práce, ktorých výsledkom je zaúčtovanie uzávierkových účtovných prípadov. Tieto sú súčasťou činností uzatvárania účtovných kníh. Medzi uzávierkové operácie patria napr. zaúčtovanie odpisov majetku, zúčtovanie cenín, stravného atď. 

Kontrola účtovných dokladov

Pred uzatvorením účtovných kníh musia účtovné jednotky vykonať kontrolu účtovných dokladov a účtovných kníh. V sústave jednoduchého účtovníctva je účtovnou knihou peňažný denník a pomocnými účtovnými knihami:

 • kniha pohľadávok,
 • kniha záväzkov,
 • evidencia cenín,
 • kniha majetku.

Každý účtovný prípad musí byť doložený dokladmi už pri svojom vzniku. Jednotlivé doklady je potrebné skontrolovať po formálnej stránke, t.j. či obsahuje všetky náležitosti podľa §10 ods. 1 zákona o účtovníctve nasledovne:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (napr. výdavkový pokladničný doklad č. 6/2011 alebo interný doklad č. 110111),
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov (napr. nákup kancelárskych potrieb, Milan Smrek),
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke.

Zaúčtovanie uzávierkových operácií

Po skontrolovaní účtovných prípadov je potrebné zaúčtovať tzv. uzávierkové operácie, medzi ktoré patria:

 • výpočet a zaúčtovanie odpisov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku,
 • tvorba sociálneho fondu (ak má zamestnancov).

Pri uzavieraní účtovných kníh sa:

a) zisťujú sumy príjmov a výdavkov podľa členenia v peňažnom denníku,

b) zaúčtujú sa uzávierkové operácie a to tak, že:

 • sa zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov, do položky „príjmy celkom“ a do položiek podľa ich druhového členenia,
 • sa znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnú do základu dane z príjmov do položky „príjmy celkom“ a do položiek podľa ich druhového členenia,
 • sa zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov do položky „výdavky celkom“ a do položiek podľa ich druhového členenia,
 • sa znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnú do základu dane z príjmov do položky „výdavky celkom“ a do položiek podľa ich druhového členenia,

c) zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových operácií. Na základe údajov z knihy pohľadávok, záväzkov, pomocných kníh a peňažného denníka a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzku sa zostavuje účtovná závierka.

Inventarizačný zápis

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva je povinný 4x do roka (štvrťročne) vykonať inventarizáciu pokladnice a vyhotoviť o tom inventarizačný zápis. Inventarizačný zápis musí obsahovať údaje o zistenom inventarizačnom zostatku, uložení inventarizovaného majetku, údaje o osobách, ktoré inventarizáciu vykonali a dátumy začatia a ukončenia inventarizácie.

Podobné články

 • Čerstvo zložená obchodná spoločnosť alebo začínajúci živnostník sa často boria s otázkou či musia viesť účtovníctvo, či musia podať daňové priznanie za každých okolností atď.

DISKUSIA