Oznamovacie povinnosti novozaloženej spoločnosti

Založením obchodnej spoločnosti povinnosti podnikateľa nekončia. Tu treba poznamenať, že aj novozaložená spoločnosť má určité oznamovacie povinnosti. Zároveň aj pri podstatných zmenách v spoločnosti, akými sú napríklad zmena štatutárneho orgánu, zmena sídla, predmetov podnikania, je často potrebné zmeny oznámiť príslušným úradom.

Po založení obchodnej spoločnosti je potrebné splniť viacero povinností. Základnými povinnosťami sú povinnosti voči daňovému úradu, zdravotnej poisťovni a sociálnej povinnosti.

Povinnosti voči daňovému úradu

Z hľadiska dane z príjmov je právnická osoba, ktorá na území SR získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Môže o to však požiadať už aj jednotné kontaktné miesto pri zakladaní spoločnosti. Na účely zákona o dani z príjmov sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky. V prípade novozaloženej obchodnej spoločnosti sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.  

Čo sa týka povinnosti registrácie platiteľa DPH, tak tá vzniká až v prípade, ak zdaniteľná osoba dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Okrem tejto povinnej registrácie pre DPH, zdaniteľná osoba sa môže registrovať pre daň z pridanej hodnoty aj dobrovoľne, aj v prípade, ak nedosiahla obrat podľa predchádzajúcej vety. Tu je potrebné upozorniť na možnosť uloženia povinnosti zložiť zábezpeku v sume 1 000 eur až 500 000 eur.

Taktiež po založení účtu je potrebné toto číslo účtu oznámiť daňovému úradu. Spravidla totiž dochádza k založeniu účtu až po založení obchodnej spoločnosti.

Povinnosti voči sociálnej poisťovni

Ak sa obchodná spoločnosť po svojom vzniku stane zamestnávateľom, musí si splniť povinnosť a prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou sociálnej povinnosti. Túto povinnosť je potrebné splniť do 8 dní odo dňa, v ktorom začala spoločnosť zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.  Odhlásiť sa z tohto registra je zamestnávateľ povinný do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Samozrejme je potrebné prihlásiť aj jednotlivých zamestnancov.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Obchodná spoločnosť, ktorá sa po svojom vzniku stala zamestnávateľom, je povinná obdobne ako pri povinnosti voči sociálnej poisťovni, najneskôr v lehote ôsmych dní oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa poistného, pričom príslušnou zdravotnou poisťovňou je zdravotná poisťovňa zamestnanca, resp. zamestnancov obchodnej spoločnosti (teda môže byť zdravotných poisťovní aj viac).

Ostatné povinnosti

Ďalšie povinnosti súvisia so zmenami v obchodnej spoločnosti a oznamovaním týchto skutočností príslušným úradom. Ak dôjde k zmene údajov, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, obchodná spoločnosť má viacero oznamovacích povinností voči určitým orgánom štátu. Obchodná spoločnosť je medzi inými povinná oznámiť správcovi dane zmenu údajov zapisovaných do obchodného registra, a to názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO), organizačné jednotky, štatutárny orgán a iné osoby, ktoré sú za obchodnú spoločnosť oprávnené konať. Okrem údajov zapisovaných do obchodného registra je potrebné oznamovať aj ďalšie skutočnosti, ktoré sa síce nezapisujú do obchodného registra, ale oznamujú sa správcovi dane. Medzi tieto patria medzi inými čísla účtov v bankových  ústavoch, ktoré sú používané pre podnikanie. Lehota na oznámenie zmien je stanovená na 30 dní.

Ďalej je povinná obchodná spoločnosť oznámiť sociálnej poisťovni zmenu názvu a sídla obchodnej spoločnosti a dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, a to do ôsmich dní od tejto zmeny. Smerom k zdravotným poisťovniam je platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla (IČO), čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, a to v lehote do ôsmich dní od tejto zmeny.

Pri zmene údajov je potrebné tieto nahlásiť aj príslušnému živnostenskému úradu (obvodný úrad, odbor živnostenský). Tomuto je potrebné oznámiť všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením. Na základe oznámenia podľa predchádzajúceho odseku živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

Podobné články

DISKUSIA