Podnikateľský plán: ako na to

Pokiaľ ste si urobili prieskum trhu, zistili aké šance na realizáciu vášho podnikateľského nápadu sú, aké silné a slabé stránky máte, aké príležitosti a ohrozenia sa vám ponúkajú a striehnu na vás, je potrebné si zostaviť podnikateľský zámer a vymyslieť, kde získať finančné prostriedky, ktorých odhad a potrebu nám ukáže podnikateľský zámer.

Podnikateľský zámer

Obsahuje rozvojové podnikateľské aktivity podniku, ktoré mu majú zabezpečiť úspešný rozvoj a dlhodobú prosperitu v meniacom sa prostredí. Podnikateľský zámer zahŕňa a rieši vecno-technickú, právno-organizačnú a ekonomickú stránku podnikania. Kvalitný podnikateľský zámer je základom každého dlhodobého úspešného podnikania, predstavuje najúčinnejší spôsob znižovania podnikateľského rizika. Úspešný podnikateľ začína svoje konanie dobrým nápadom a jeho nasledovným rozvíjaním.

Podnikateľský zámer je správnou odpoveďou na väčšinu otázok pri štarte podnikania, napríklad:

 • Kde mám vziať nápad?
 • Koľko peňazí budem na začiatok potrebovať?
 • Uživím sa pri súčasných cenách a presadím sa v tejto konkurencii?
 • Kde začať?
 • Mám niekoho zamestnať?

Technická stránka podnikania

Zaoberá sa predmetom podnikania, t. j. aké výrobky alebo služby chce podnikateľ poskytovať na trhu. Východiskom je podnikateľská idea, pre realizáciu ktorej je potrebné zvoliť správnu technológiu, materiálne zabezpečenie ako aj zabezpečenie z hľadiska ľudských zdrojov.

Právna forma podniku

Táto časť rieši výber organizačno-právnej formy podniku, ktorá umožní čo najlepšie dosiahnuť podnikateľský zámer a zabezpečiť budúcu prosperitu podniku. V tejto súvislosti je potrebné riešiť i otázky organizácie podniku, t.j. aká bude deľba práce vnútri podniku, aká bude organizačná štruktúra podniku, či sa podnik bude členiť i na menšie podnikateľské jednotky a aké budú medzi nimi vzťahy. S tým súvisí aj rozhodovanie o lokalizácii podniku.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať ekonomickej stránke podnikania, kde sa skúma, či bude podnikateľská činnosť rentabilná, aké zhodnotenie kapitálu je možné očakávať, aké sú súčasné možnosti, ale aj možnosti z hľadiska perspektívy presadiť sa na trhu. Výsledkom týchto úvah a prepočtov je:

 • výpočet očakávaných výnosov z predaja, predpokladaných nákladov na zabezpečenie výroby a zisk z tejto činnosti,
 • výpočet potrebného kapitálu na financovanie potrieb podniku,
 • výpočet ukazovateľov charakterizujúcich očakávanú efektívnosť novej výroby.

Podnikateľský plán

Vypracovaný podnikateľský zámer sa konkretizuje do podnikateľského plánu. Starostlivo vypracovaný podnikateľský plán je základom úspechu podnikateľov a podnikových manažérov, ktorý by mal odpovedať na 3 otázky:

1. Kde som?

2. Kde chcem byť (kam idem)?

3. Ako sa tam dostanem?

Odpoveď na prvú otázku sa týka situácie firmy v súčasnosti, vyžaduje dôkladný rozbor a podnikateľ musí urobiť objektívny pohľad na skutočné postavenie firmy. Pri druhej otázke sa stretávame so zámermi podnikateľa v budúcnosti. Vychádza zo súčasnej situácie a stanovuje si ciele do budúcnosti.

Pri odpovedi na tretiu otázku sa podnikateľ zaoberá nástrojmi, spôsobmi a prostriedkami potrebnými na dosiahnutie podnikateľského cieľa.

Z pohľadu druhového členenia môžeme rozlíšiť 3 typy podnikateľských plánov:

 1. zakladateľský podnikateľský plán (podnikateľský zámer),
 2. strategický podnikateľský plán,
 3. finančný plán.

Kľúčovými časťami plánu sú:

 • analýza trhu,
 • podnikateľské prostredie,
 • konkurencia,
 • ekonomické trendy v danej oblasti.

Zakladateľský rozpočet

Samostatnú súčasť podnikateľského plánu tvorí zakladateľský rozpočet. Založenie podniku alebo jeho rozšírenie si vyžaduje mimoriadne často aj jednorazové finančné zdroje na získanie alebo rozšírenie dlhodobého majetku a potrebného krátkodobého majetku (nákup surovín, materiálu, energie, výplata miezd, a iné platby do času ako podnik získa prvé úhrady za realizovanú produkciu. Toto mimoriadne financovanie je potrebné podložiť prepočtami pomocou ktorých sa zistia:

 1. predpokladané výnosy, náklady, hospodársky výsledok, prehľad finančných tokov,
 2. nevyhnutná výška dlhodobého a krátkodobého majetku, zdroje ich finančného krytia,
 3. predpokladaná výnosnosť podniku, rentabilita vlastného kapitálu.

Prepočet nie je jednorazový ale postupne sa hľadajú možnosti zvyšovania zisku napr. ak tie prepočty poukazujú na nedostatočnú výnosnosť rôznymi cestami, napr. cestou znižovania nákladov, rozširovaním predaja. Významnou súčasťou je zostavenie očakávaného toku peňazí, spracovanie projekcie peňažného toku.

Predaj

Každá spoločnosť, každá firma vykonáva určitú činnosť, ktorej výsledkom je produkcia výrobkov alebo služieb. Aby táto činnosť bola dokonalá, musí firma tieto svoje produkty predať. Predajom získava nielen prostriedky na svoju ďalšiu činnosť, ale aj odmenu za svoju námahu. Vyprodukovať výrobky a služby je veľmi náročný proces, no oveľa dôležitejší je pre firmu proces predaja. Vyrábať dokáže každý ale efektívne predávať len niektorý. Zjednodušene povedané nie je dôležité koľko vyrobíte, ale koľko predáte.

Kalkulácia

Pri tomto procese zohráva dôležitú úlohu veľa faktorov. Za najdôležitejší a najvýznamnejší faktor, ktorý najviac ovplyvňuje predaj je predsa len stále považovaná cena produktu.  Ak má cena produktu pôsobiť na zákazníka, a tým aj na predaj produktu, musí jej firma venovať maximálnu pozornosť.  Základom tvorby akejkoľvek ceny je jej kalkulovanie. Firma musí zmerať všetky náklady vynaložené na vytvorenie daného produktu. Je to dôležité nielen pre stanovenie ceny ale aj pre dodatočné hľadanie skrytých rezerv pri prípadnom znižovaní ceny v budúcnosti. V konečnom dôsledku každá cena produktu musí byť podložená kalkuláciou v prípade kontroly firmy kontrolnými orgánmi.

Je samozrejmé, že kalkulácia je pre firmu v procese výberu ceny iba nápomocná a konečná cena, s ktorou vstupuje produkt na trh, sa od samotnej kalkulácie odlišuje, neberúc ohľad na fakt, že ku kalkulácii ešte treba prirátať i zisk firmy. Samotná cena je výsledkom cenovej stratégie firmy, ktorá z veľkej časti vychádza s cieľov podnikateľského subjektu a jeho poslania. Znamená to, že v určitých prípadoch môže byť jej hodnota nižšia než je hodnota samotnej kalkulácie (úplné vlastné náklady produktu).

Do kalkulácie ceny výrobku alebo služieb vstupujú náklady. Tieto môžeme rozdeliť na :

 • priame,
 • nepriame.

Priame náklady sú náklady, ktoré priamo súvisia s procesom výroby a tvorby výrobku alebo služby a bez nich by výrobok alebo službu nebolo možné vytvoriť a dodať. Sú to hlavne náklady na priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady. Nepriame náklady sú náklady, ktoré sa na nákladoch výrobku alebo služby podieľajú nepriamo, ale v rámci ostatných prevádzkových nákladov podnikateľa alebo spoločnosti je potrebné ich zaplatiť a teda zahrnúť do ceny výrobku alebo služby.

Medzi nepriame náklady patri:

 • prevádzková réžia,
 • výrobná réžia,
 • odbytová réžia.

Takto vyzerá kalkulačný vzorec na tvorbu kalkulácie ceny výrobku alebo služby:

Kalkulačný vzorec

1.Priamy materiál

2.Priame mzdy

3.Ostatné priame náklady

1.-3. Vlastné náklady

4.Správna réžia

1.-4. Vlastné náklady výkonu

5.Odbytové náklady

1.-5. Úplné vlastné náklady výkonu

6.Zisk

1.-6. Cena bez DPH

 

Priamy materiál tvorí nevyhnutný materiálový prvok výrobného procesu. Do tejto položky sa zahŕňa spotreba surovín a základného materiálu, výrobkov, polotovarov a služieb kooperujúcich podnikov, prípadne i pomocného materiálu, technologického paliva a technologickej energie. Ďalej sem patria pracovné predmety, ktoré prechádzajú do výrobku a tvoria jeho základ, prípadne sú nutnými zložkami pri jeho vyhotovení.

Priame mzdy sú mzdy priamo súvisiace s uskutočňovaním príslušného výkonu. Sú to mzdy robotníkov za odpracovaný čas alebo za určitú odvedenú prácu, prípadne iných pracovníkov, pokiaľ ich mzda súvisí s výrobným procesom. Ďalej sem zahrňujeme príplatky, doplatky ku mzde a odmeny.

Ostatné priame náklady sú náklady, ktoré nie sú obsiahnuté v priamych nákladoch napr. odpisy, patenty, licencie, náklady na opravy a udržiavanie, náklady na technický rozvoj, náklady na prevádzku strojov a zariadení, príspevky na sociálne poistenie pripadajúce na priame mzdy.

Správna réžia obsahuje všetky časovo rozlíšené prvotné a druhotné náklady súvisiace s riadením a správou podniku, všeobecnou obsluhou výrobnej a nevýrobnej činnosti podniku, prepravné, výkony spojov, poplatky.

Odbytové náklady sa skladajú z odbytovej réžie a priamych odbytových nákladov: náklady na obaly, prepravné, propagácia, reklama.

Po zostavení podnikateľského plánu, zakladateľského rozpočtu a zistení kalkulácie ceny výrobku alebo služby je potrebné zvážiť, aké možnosti získania finančných prostriedkov podnikateľ alebo spoločnosť má. Jednu časť finančných prostriedkov tvoria finančné prostriedky, ktoré má podnikateľ k dispozícii a druhú časť finančné prostriedky, ktoré je potrebné získať.

DISKUSIA