Príspevok na začatie podnikania

Podnikanie prináša v porovnaní s tradičným pracovným úväzkom pre zamestnávateľa oveľa vyšší stupeň slobody. V prípade, že sa vám nepodarí (alebo tak vôbec nechcete) dosiahnuť pracovnú slobodu prostredníctvom flexibilného pracovného úväzku (napr. práca na čiastočný/skrátený úväzok, pohyblivá pracovná doba, zdieľanie pracovného miesta, práca z domu, a iné), pustite sa do podnikania.

Ak ste začínajúci podnikateľ, na výber máte tieto možnosti právnych foriem:

  1. živnostník (Živnostenský zákon)
  2. slobodné podnikanie (podľa osobitných predpisov, ktoré sú v pôsobnosti rôznych štátnych orgánov a profesijných komôr)
  3. s.r.o. (Obchodný zákonník)

Na prekonanie prvotných výdajov v začiatkoch podnikania môžu začínajúci podnikatelia – živnostníci – požiadať o finančnú pomoc. Celý proces a podmienky získania tejto pomoci sú upravené Zákonom o službách zamestnanosti.

Pozmenený Zákon o službách zamestnanosti (§49)

S účinnosťou od 1. mája 2013 zákon upravuje pozmenené podmienky na získanie príspevku na začatie podnikania. Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa čerpajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoja zamestnanosti.

Kde začať?

Podáte Prihlášku uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania, ktorú môže zabezpečiť úrad.

Predložíte Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) (www.upsvar.sk), ktorej súčasťou je podnikateľský plán alebo podnikateľský zámer. V podnikateľskom zámere informujete o tom, aké podnikanie chcete prevádzkovať, akým spôsobom, aké plánuje výnosy a náklady (a zisky), ako budú získané prostriedky použité. O tom, ako sa tvorí podnikateľský zámer, prípadne o možnostiach jeho vypracovania vám poradíme.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podáva uchádzač o zamestnanie písomne na úrad práce, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ.

Komu sa príspevok môže poskytnúť?

Príspevok na SZČ môže byť poskytnutý tomu, kto je vedený evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu najmenej 3 mesiace alebo byť vedený v tejto evidencii najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie SZČ.

Ako ďalej?

Po splnení podmienok stanovených v spomínanom zákone, uchádzač uzatvorí s príslušným úradom práce  dohodu o poskytnutí príspevku. V nej sa zaviaže k prevádzkovaniu SZČ nepretržite najmenej 3 roky v súlade s predloženou žiadosťou a podnikateľským zámerom. 

Na čo príspevok možno použiť?

Príspevok musí byť použitý na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ ako sú uvedené v podnikateľskom zámere, a to v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.

Ako sa príspevok vypláca?

Úrad práce poskytne uchádzačovi max. 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Druhú časť príspevku, teda max. 40 % výšky príspevku po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Povinnosti po získaní príspevku?

Za každý rok prevádzkovania SZČ uchádzač predkladá správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po dobu 3 rokov, vrátane dokladov, preukazujúcich použitie získaného príspevku. Vždy do 3 mesiacov od ukončenia príslušného roka prevádzkovania SZČ.

Skončenie podnikania?

Ak uchádzač nesplní povinnosť prevádzkovania SZČ bez prerušenia najmenej tri roky, bude musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Obnova príspevku?

O príspevok môžete zažiadať znovu, najskôr však po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Výška príspevku?

Závisí od výšky nezamestnanosti v príslušnom okrese. Zákon určuje maximálnu možnú výšku príspevku nasledovne:

 

Pravidlo

Platí pre 2013

Bratislavský kraj

Max 2,5-násobok priemernej mzdy

2643 €

Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer

Max 3-násobok priemernej mzdy

3171 €

Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer

Max 4-násobok priemernej mzdy

4228 €

Ďalšia možná podpora?

Ako ešte viac podporiť a zviditeľniť vaše podnikanie? Určite si vytvorte virtuálnu vizitku. Ako to funguje? Nájdete na http://flexipraca.sk/flexibilni-dodavatelia/ako-to-funguje.

DISKUSIA