VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli rozhodla výberová komisia 15.2.2023.  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 3.3 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR v rámci Trade Pointu - Dlhodobé individuálne poradenstvo.

 

Úspešní žiadatelia:

 

1

Drobnochov, s. r. o.

3

Ondrej Čapkovič

6

Seed, s. r. o.

8

International Probiotic Company, s. r. o.

9

Avalon IT, s. r. o.

10

Aqalogy Company, s. r. o.

 

Úspešným žiadateľom gratulujeme.

 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

2

 

Žiadateľ

4

 

Žiadateľ

5

 

Žiadateľ

7

 

Žiadateľ

11

 

Žiadateľ

12

 

Žiadateľ

13

 

Žiadateľ

14

 

Žiadateľ

15

 

Žiadateľ

 

 

 

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 12 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.