VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO (poradenstvo v oblasti používania nástrojov elektronického podnikania)

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach s on-line podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli rozhodla výberová komisia 15.2.2023.  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivity 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP.

 

Úspešní žiadatelia:

 

18

Data View, s. r. o.

19

Aurora Import, s. r. o.

23

THERMOPOL

24

AIRFITTING, s. r. o.

26

Ani-pet, spol. s. r. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

16

Žiadateľ

17

Žiadateľ

20

Žiadateľ

21

Žiadateľ

22

Žiadateľ

25

Žiadateľ

27

Žiadateľ

28

Žiadateľ

 

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 12 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.