Chcete inovovať svoje výrobné procesy? Cestu vám ukáže séria bezplatných školení

Malé a stredné podniky so sídlom na Slovensku majú možnosť zapojiť sa do série tréningov a konzultácií na tému servitizácie (poskytovanie produktu ako služby) v rámci pilotného programu podporovaného Európskou úniou. Pre firmy so záujmom rásť a rozvíjať podnikateľský prístup s využitím moderných technológií pripravila Slovak Business Agency špecializovaný program odovzdania know-how skúsenými odborníkmi.

Pojem servitizácia znamená zmenu vo vnímaní produktu, ktorý firmy ponúkajú zákazníkom nielen formou predaja, ale služby. Firma Rolls Royce napríklad svoje letecké motory nepredáva, ale prenajíma ich, a poskytuje k nim optimalizáciu výkonu a servis na mieru. Firmám môže takýto prístup priniesť dodatočný príjem v podobe ďalších ziskov od existujúcich zákazníkov a veľmi často aj nových spotrebiteľov a prístup na nové trhy. Servitizovaná ponuka často vyústi do pevnejšieho vzťahu so zákazníkom a stabilnejšieho toku príjmov. Spotrebiteľom takto ponúkané produkty poskytujú pridanú hodnotu vo forme zvýšenej zákazníckej podpory, prístupu ušitého na mieru a zníženia nákladov na údržbu.

Ponúkame testované a overené postupy

Stratégia na inováciu služieb projektu THINGS+ je založená na rokmi overených poznatkoch, keďže veľké spoločnosti investujú do servitizačných projektov už desaťročia. Napríklad Rolls-Royce s ich leteckými motormi, Hilti s ich elektrickým náradím, Mercedes-Benz so svojím konceptom car2go atď. Novinkou je to, že metodológia našich školení a tréningov na inováciu služieb je teraz jednoduchšia, rýchlejšia a jej použitie vyžaduje menej nákladov, takže môže byť prospešná aj pre malé podniky.

Cieľom je umožniť malým a stredným podnikom realizovať rovnaké servitizačné opatrenia ako je tomu u veľkých spoločností so všetkými ich výhodami. Vyžijú pri tom vlastných zamestnancov, školenia absolvujú v krátkom období 6 mesiacov a s minimálnymi, alebo aj žiadnymi, požiadavkami na financovanie.

Na mieru šité riešenia pre vašu firmu

Malé a stredné podniky, ktoré sa zúčastnia školení a tréningov môžu očakávať spoluprácu s odborníkmi vyškolenými na zavádzanie metodológie na inováciu služieb, štruktúrovaný proces s jasnou a pragmatickou orientáciou na výsledky.

Spoločnosti zapojené do Pilotnej akcie projektu THINGS+ majú možnosť získať konkurenčnú výhodu, ktorá im umožní efektívnejšiu a rýchlejšiu adaptáciu na mieniace sa trhové podmienky, zmenšujúce sa trhy a rastúcu konkurenciu ich produktom.

Požiadavky na účastníkov

  1. Mikro, malý alebo stredný podnik, t.j. v rozsahu do 250 zamestnancov
  2. Firmy so sídlom na Slovensku
  3. Má možnosť ustanoviť zástupcu z managementu spoločnosti za účelom účasti na tréningoch a implementácie pilotnej akcie
  4. Uchádzač nedostal viac ako 200 000 EUR v rámci poskytovania štátnej pomoci v režime de-minimis v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov

Pre účely projektu THINGS+ a vzhľadom na charakteristiku Metodológie Servisných Inovácií, je pilotná akcia určená najmä pre slovenské spoločnosti zoberajúce sa výrobou, pre ktoré bola Metodológia vytvorená. Splnenie požiadaviek bude posudzované prípad od prípadu komisiami na národnej úrovni a schvaľované Riadiacim výborom projektu THINGS+.

Výberová procedúra

Riadiaci výbor THINGS+ odsúhlasí konečný zoznam spoločností. Z dôvodu splnenia špecifických projektových požiadaviek, bude konečný zoznam vyvážený aj z medzinárodného hľadiska v záujme rovnomerného geografického rozloženia.    

Vybrané spoločnosti budú kontaktované agentúrou Slovak Business Agency a budú podpisovať dohodu o spolupráci a poskytovať vyhlásenie ohľadom pomoci v rámci de-minimis schémy, predtým ako sa zapoja do pilotného programu. Oba dokumenty sú uvedené v prílohe tejto výzvy z informačných dôvodov.

Spoločnostiam zaradeným do záložného zoznamu môžu byť ponúknutá možnosť zapojiť sa do pilotnej akcie z dôvodu výpadku vybranej spoločnosti z konečného zoznamu.

Ako sa prihlásiť

Uchádzači z radov malých a stredných podnikov môžu vyplniť prihlášku tu:

>>> http://bit.ly/PrihlasovanieTHINGS <<<

Termín a časový rozvrh

Výzva bude otvorená do 22. marca 2019. Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke projektu THINGS+ a internetovej stránke Slovak Business Agency.

Kontaktná osoba

Mgr. Peter Klimáček

klimacek@sbagency.sk

02/203 632 73