CluStrat

Klastre sú jedným zo základných podporných nástrojov pre rozvoj malých a stredných podnikov. Cieľom ich existencie je podporovať spoluprácu medzi jednotlivými malými a strednými podnikmi (MSP) v určitom sektore. Prinášajú pridanú hodnotu nielen pre participujúce subjekty, ale aj pre dané odvetvie a región. V Európe sa stávajú nevyhnutnou súčasťou inovačných politík a napomáhajú k zlepšeniu konkurencieschopnosti MSP.

Názov projektu: Podpora inovácií prostredníctvom novej koncepcie klastrov na podporu novovznikajúcich odvetví a medzisektorových tém
Participujúce krajiny: Slovensko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko, Maďarsko
Vedúci partner: Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation GmbH, Nemecko
Trvanie projektu: Október 2011 – November 2014
Web projektu: www.clustrat.eu


 

O projekte

CluStrat je strategický inovačný projekt implementovaný prostredníctvom programu Stredná Európa, spolufinancovaný z Európskeho regionálneho rozvojového fondu. V rámci Slovenska sú partnermi: Slovak Business Agency, Únia Klastrov Slovenska, a Klaster AT+R.  

Cieľom projektu CluStrat je zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík jednotlivých krajín. Špecifickým cieľom je nastaviť politický dialóg medzi kľúčovými hráčmi, analýza súčasného stavu, vypracovanie novej stratégie a konceptu klastrov, uskutočnenie pilotných akcií.

K hlavným aktivitám a nástrojom projektu patrí strategický dialóg so zástupcami verejnej a podnikateľskej sféry na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, organizovanie expertných workshopov, na ktorých sú prediskutované závery mapovania a odporúčania vhodných opatrení pre národné koncepcie  a politiky.
Ďalšou kľúčovou aktivitou projektu je mapovanie „novovznikajúcich“ odvetví a technológií, ktoré reflektujú na súčasné socio-ekonomické potreby spoločnosti.

Novovznikajúce odvetvia:

 • Aktívny rozvoj ľudstva a jeho starnutie
 • Udržateľný rozvoj a zelená ekonomika
 • Udržateľná/inteligentná mobilita

Prierezové témy:

 • Rodová rovnosť
 • Internacionalizácia
 • Transfer poznatkov a technológií

Na základe monitorovania, výsledkov analýz a konečných výstupov pilotných akcií, bude v konečnej fáze projektu vypracovaný jednotný akčný plán, ktorý bude podkladom pre vytvorenie rozvojových stratégií v rámci klastrových politík partnerských krajín strednej Európy.

Politické dialógy

Regionálne dialógy

 • 1. a 2. regionálny dialóg v Bratislave a v Trenčíne

Diskusia za okrúhlym stolom na témy: Aktívne starnutie, Zelená ekonomika, Udržateľná mobilita.
Cieľová skupina boli predstavitelia regionálnych rozvojových agentúr, bratislavského samosprávneho kraja, SAV, malých a stredných podnikov.
Termíny konania: 12. decembra 2012, Trenčín a 13. decembra 2012, Bratislava

 • 3. regionálny dialóg:

Panelová diskusia na témy: Internacionalizácia a Transfer  technológií a know-how
Cieľová skupina boli zástupcovia klastrov, regionálnych rozvojových agentúr, Slovenskej technickej univerzity, Ekonomickej univerzity, Úradu priemyselného vlastníctva, BB-samosprávneho kraja, BIC a iné.
Termín konania: 23. júl 2013, Bratislava

 

 • 4. regionálny dialóg: Nové trendy v klastrovej politike

Cieľová skupina boli zástupcovia klastrov, Univerzity, ÚKS, SIEA, SOPK Trenčín
Termín konania: 27. mája 2014, Trenčín

 

 

Národný dialóg

Národný dialóg ku klastrovým koncepciám, na ktorom sa prezentovali výsledky mapovania ekonomického a inovačného potenciálu v košickom, bratislavskom, trenčianskom a prešovskom kraji ako podklad pre hĺbkovú analýzu.
Termín konania: 13. decembra 2012, Bratislava

 

Expertný workshop:

Transformácia budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie
Termín konania: 25. marca 2014, Bratislava – prezentácie prednášajúcich
 

Workshop: Záverečné stretnutie k projektu CluStrat

Zhrnutie výsledkov s dôrazom na pilotné projekty, návrhy a odporúčania pre ďalšiu implementáciu.
Termín konania: 23. októbra 2014, Bratislava – prezentácie prednášajúcich

Konferencie a nadnárodné dialógy projektu:

 • Úvodná konferencia projektu - 1. Nadnárodný dialóg, 15.12.2011, Stuttgart, Nemecko, partneri sa zhodli na 3 novovznikajúcich odvetviach a 3 prierezových témach, ktoré sa stali základnými piliermi budúcich aktivít projektu.
 • 2. Nadnárodný dialóg, 15.-16.4.2013, Katowice, Poľsko
 • 3. Nadnárodný dialóg, 18.9.2013, Budapešť, Maďarsko
 • 4. Nadnárodný dialóg, 23.-24.6.2014, Ljubljana, Slovinsko
 • Workshop „Gender – an innovation factor for clusters“, 27.6.2013, Linz, Rakúsko
 • Priebežná konferencia, 17.-18.2.2014, Brusel, Belgicko, zhrnutie výstupov z národných a regionálnych dialógov, analýz a mapovania, diskusia o spoločnej stratégii a nástrojov na jej implementáciu.
 • Záverečná konferencia, 18.-19.9.2014, Benátky, Taliansko, prezentácia výstupov projektov, skúsenosti z pilotných akcií, odporúčania pre tvorcov politík,  celkové vyhodnotenie projektu.

Zloženie konzorcia:
Clusterland Oberösterreich (Rakúsko)   
Národní klastrová asociace (Česká republika)
Karlovaská agentura rozvoje podnikaní, p.o. (Česká republika)
Saxony Economic Development Corporation (Nemecko)
Hungarian Pole Programme Office (Maďarsko)
Hungarian Public Company for Regional Development and Town Planning (Maďarsko)
Central Transdanubian Regional Development Agency (Maďarsko)
Friuli Innovazione (Taliansko)
Piedmont Region – Department for Innovation (Taliansko)
Veneto Region (Taliansko)
Polish Chamber of Commerce (Poľsko)
Lower Silesian Voivodeship (Poľsko)
Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring Co. (Poľsko)
Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia (Slovinsko)
Slovak Business Agency (Slovensko)
The Union of Slovak Clusters (Slovensko)
Klaster AT+R (Slovensko)

Asociovaní partneri:
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Nemecko)
Jagiellonian Centre of Innovation Ltd. (Poľsko)
Karlovarský Kraj (Česká republika)
Malopolska Regional Development Agency (Poľsko)
Ministry of Economic Development and Technology (Slovinsko)
PPV Knowledge Networks (Ukrajina)

Kontakt

Jarmila Dubrovayová
Slovak Business Agency
02/50 24 45 21     
dubrovayova@sbagency.sk
http://www.clustrat.eu

Články o projekte

Tlačové správy