Financovanie sociálnych inovácií prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)

 

Dňa 4.5.2021 sa konalo 4. stretnutie aktérov / zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania realizované v rámci projektu BRESE finančne podporeného z prostriedkov Interreg Europe.

Účastníkmi stretnutia boli najmä zástupcovia ministerstiev (MHSR, MPSVaR), neziskových organizácií, akademickej obce, strešných organizácii ASES (Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku) a ASSE (Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky) a zástupcovia finančných inštitúcií.

Jedným z hlavných bodov programu bola prezentácia pána Edmunda Škorvagu z MHSR, ktorý zdieľal s účastníkmi svoju negatívnu skúsenosť s Pilotnou výzvou zameranou na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí malých a stredných podnikov, (MSP). Jednalo sa o financovanie prípravy na realizáciu sociálnej inovácie v praxi.. Z celkových 58 predložených žiadostí prešlo administratívnym a odborným hodnotením 11 žiadostí. Za niektoré z faktorov neúspechu pán Škorvaga spomenul podcenenú prípravu ekosystému na takýto typ podpory, komplikovanosť grantovej podpory z EŠIF aj absenciu iných výziev. Toto bola jediná výzva MHSR v roku 2019.

Následne, pani Margarida Anselmo predstavila úspešný príklad dobrej praxe organizácie MAZE Portugalsko. V Portugalsku ešte nedávno riešili podobné problémy, aké teraz riešime na Slovensku, t.j. hľadali inovatívne formy financovania pre inovatívne projekty. V rámci podrobného predstavenia postupov, ktoré im pomohli úspešne preklenúť prekážky, pani Anselmo predstavila finančný nástroj Social Impact Bond, s čerpaním ktorého zatiaľ krajiny Strednej Európy nemajú veľa skúseností.

Po skončení prezentácií začala živá diskusia. Pán Ondruš z organizácie ASES skonštatoval, že na Slovensku je potrebné vzdelávanie sociálnych podnikateľov, ktorí v súčasnosti nie sú pripravení podnikať, ani čerpať finančné prostriedky. Táto situácia sa dá riešiť len plošným vzdelávaním. Bude potrebné, aby sa veľká časť finančných prostriedkov z EŠIF investovala práve do vzdelávania. A to nielen sociálnych podnikateľov, ale aj ľudí zo samospráv a pod. Rovnako aj kladenie dôrazu na komplexnosť významu zaužívanej terminológie, čo znamená, že pojem „social“ neznamená len „sociálni“, ale „spoločenský“. Inak to znižuje vnímanie zo strany politikov aj verejnosti. Uniká oblasť životného prostredia a teda pojem „sociálne inovácie“ treba chápať ako „spoločenské inovácie“. Taktiež Slovensko potrebuje otvoriť témy verejného obstarávania na Európskej úrovni. Pani Martina Kolesárová z Nadácie PONTIS v rámci diskusie spomenula, že Pontis podporuje sociálnych inovátorov v oblasti sociálneho vzdelávania. Požiadala zástupcu MHSR, aby pri nasledujúce príprave výzvy,  prihliadali aj na tretí sektor, keďže majú skúsenosti so Social Impact Bond. Uviedla príklad Arménska pri financovaní sociálnych inovácií.

Pani Zuzana Poláčková zhrnula podujatie ako základ pre začiatok diskusie na Slovensku na tému Social Impact Bond s otázkou, či sú vôbec naše organizácie pripravené na čerpanie cez tento finančný nástroj, a teda, či je na Slovensku nastavený požadovaný ekosystém.

V závere informovala prítomných o Pilotnej aktivite, do ktorej sa chce SBA v rámci projektu BRESE zapojiť spolu s niektorými ďalšími projektovými partnermi (z Nemecka, Poľska a Lotyšska). Pilotný projekt je špeciálnym nástrojom programu Interreg a je možný len v rámci už vytvorených partnerstiev.

Účastníci vyhodnotili podujatie veľmi pozitívne.

 

Projekt BRESE je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vedúci partner:

  • Euregio Rhine-Waal, Germany

Partneri projektu:

  • HAMAG BICRO, Croatia
  • Ministry of Environmental Protection and Regional development of the Republic of Latvia
  • Slovak Business Agency, Slovakia
  • University of Latvia, Latvia
  • Rzeszow regional Development Agency, Poland

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/BRESE/ alebo na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject/