Handmade podnikanie (Trnava)

27.september 2018 | 09:00 - 13:00

Pre podnikateľov do 3 rokov od vzniku firmy a nepodnikateľov

Máte talent a kreatívne myslenie, ale neviete ako preraziť v handmade podnikaní? Chcete zarábať predajom handmade výrobkov? Alebo už podnikáte a váš biznis sa neposúva?

Naše podujatie vám ukáže, ako sa v handmade svete nestratiť. Pomôže vám premeniť svoje hobby na úspešný biznis, spoznáte svoje silné a slabé stránky a vypočujete si inšpirujúce príbehy.

Čo sa dozviete ?

  • aké sú stratégie pre nízkonákladový marketing
  • ako nastaviť komunikačnú stratégiu
  • ako prezentovať seba a svoj biznis

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Mgr. Kristína Strapcová - bývalá rozhlasová redaktorka so skúsenosťami z inzertného a marketingového oddelenia sa už niekoľko rokov venuje tvorbe komunikačných stratégií pre malých a stredných podnikateľov. Pri budovaní vlastnej klientely prichádzala na princípy, ktoré fungujú v malých firmách. Zameriava sa aj na správu facebook stránok, na fotenie a videá. Využíva nástroje WOM (Word Of Mouth) marketingu.

Kedy?

27.9.2018

Podnikatelia: 9:00 – 13:00 hod.

Nepodnikatelia: 9:00 – 12:00 hod.

Kde?

Trnavské materské centrum

Okružná 20

917 01 Trnava

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch podaktivity 1.4 Akceleračný program a podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.  

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

a) fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich

v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

alebo

b) podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; od vzniku ktorej neuplynuli viac ako 3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na podnikanie;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • sídlo v jednom zo siedmich samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Registrujte sa tu:

Nepodnikatelia

Podnikatelia do 3 rokov od vzniku podnikateľského subjektu (FO/PO)

Ukončenie registrácie: 25.9.2018

Účasť je bezplatná, kapacita podujatia obmedzená.

Kontakt

Pre nepodnikateľov tím akceleračného programu NPC Trnava: ap.tt@npc.sk

Pre podnikateľov tím rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk