Konzultant

Do výberového konania sa môžu prihlásiť konzultanti, ktorí sú spôsobilí poskytnúť odborné poradenstvo záujemcom o podnikanie alebo podnikateľom v rôznych štádiách rastu.


Kandidát musí spĺňať minimálne tieto kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia,
 • predchádzajúca prax a odborné skúsenosti minimálne 5 rokov v príslušnej oblasti expertízy,
 • skúsenosti alebo záujem podporovať záujemcov o podnikanie, resp. podnikateľov,
 • prehľad o aktivitách a trendoch prebiehajúcich v podnikaní na Slovensku a vo svete sú výhodou,
 • vedomosti o špecifických problémoch, ktorým čelia záujemcovia o podnikanie, podnikatelia v začínajúcej fáze podnikania, ako aj vo fáze ich rozvoja,
 • dobrá znalosť anglického jazyka – slovom aj písmom je výhodou.

Kandidát musí spĺňať najmä tieto osobnostné predpoklady:

 • ochota pomáhať, odovzdávať ďalej svoje vedomosti, skúsenosti a know-how,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikačné zručnosti.

Informácie pre kandidátov

Predmetom podpory zo strany konzultantov bude:

 • v prípade záujemcov o podnikanie bude predmetom podpory poskytovanie odborného poradenstva a poskytovanie informácií najmä v súvislosti s prípravou podnikateľských projektov a riešenia základných otázok pri zakladaní a naštartovaní podnikania,
 • v prípade podnikateľov bude predmetom podpory poskytovanie odborného poradenstva a poskytovanie informácií v oblastiach, s ktorými sa podnikateľ v praxi stretáva najčastejšie.

Forma spolupráce s konzultantmi bude realizovaná na základe „Dohody o vykonaní práce“ na zmluvne dohodnuté obdobie (max 350 hodín ročne) alebo „Dohody o pracovnej činnosti“ (max 10 hodín týždenne). Platobné podmienky a pracovná náplň konzultanta budú uvedené v samotnej dohode. Viac informácií o oprávnenosti výdavkov na externých spolupracovníkov v rámci aktivít NPC nájdete tu.

Konzultantom je fyzická osoba.

Podmienky zapojenia sa pre Bratislavský samosprávny kraj:

Po splnení vyššie uvedených podmienok je potrebné pre zapojenie sa do výzvy zaslať a vyplniť nasledovné:

 • online profil tu.
 • životopis vo formáte Europass a fotografiu (vo formáte napr. jpg) na adresu vyzva@npc.sk, do životopisu je potrebné pripojiť nasledujúci text:

Podmienky zapojenia sa pre ostatné regióny Slovenska:

Po splnení vyššie uvedených podmienok je potrebné pre zapojenie sa do výzvy zaslať a vyplniť nasledovné:

 • online profil tu.
 • životopis vo formáte Europass a fotografiu (vo formáte napr. jpg) na adresu regiony@npc.sk, do životopisu je potrebné pripojiť nasledujúci text:

Zaslaním svojho životopisu vrátane prípadných príloh udeľujem, ako dotknutá osoba, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a prípadných prílohách, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d)  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „SBA“), a to na účely evidencie a identifikácie mojej osoby v databáze uchádzačov o spoluprácu s SBA (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Ako dotknutá osoba uvádzam, že Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený SBA, sa vzťahuje, za predpokladu zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom, na účel uvedený v tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba rovnako vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa ustanovenia § 15 Zákona a som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 Zákona. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu SBA.