Národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”

Názov projektu:

Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”

Operačný program:

Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu

4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Investičná priorita:

3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií

Špecifický cieľ:

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky "Riadiaci orgán“ v zastúpení Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky „Sprostredkovateľský orgán“

Prijímateľ NFP:

Slovak Business Agency

Miesto realizácie projektu:

Slovensko

Trvanie realizácie projektu:

07/2017 – 06/2023

Číslo zmluvy:

587/2017-2060-2242

Kód projektu v ITMS2014+

313000J843

Celkové oprávnené výdavky:

8 473 564,00 €

Hlavný cieľ projektu:

Obsahom projektu je vykonávanie systematického monitorovania podnikateľského prostredia v SR a ďalších krajinách EÚ (pre potreby komparácie)prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte iniciatívy Small Business Act for Europe (ďalej aj „SBAfE“). Cieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí s dôrazom na SBAfE a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. Na základe zistených údajov budú spracované pravidelné a/alebo nepravidelné správy o prostredí MSP (napr. Audit uplatňovania princípov SBA, Vyhodnotenie podporných programov pre MSP, atď.), ako aj špecializované správy a štúdie a ďalšie podklady pre potreby Vyslanca pre MSP, Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBA, MH SR, ďalšie ministerstvá, ako aj pre potreby akademickej sféry a pre informovanie širokej verejnosti. V rámci projektu budú organizované, konferencie, diskusie a konzultácie zamerané na pravidelné zisťovanie názorov podnikateľov.

V rámci projektu bude vykonávané:

  • kontinuálne monitorovanie podnikateľského prostredia,
  • spracovávanie analýz a prieskumov, vytváranie a udržiavanie bázy dát ukazovateľov MSP,
  • mapovanie skutkového stavu a situácie MSP z pohľadu uplatňovania princípov iniciatívy SBA,
  • identifikovanie a analyzovanie bariér rozvoja podnikania MSP,
  • porovnávanie situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ),
  • identifikovanie vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR.

Hlavné aktivity sú v súlade s teritoriálnym zameraním národného projektu, a to:

Hlavná aktivita 1: Monitoring podnikateľského prostredia mimo BSK

Hlavná aktivita 2: Monitoring podnikateľského prostredia v rámci BSK