Podnikateľskí anjeli (Trenčín)

19.september 2018 | 14:00 - 18:00

Ako v praxi funguje anjelské investovanie? Aké projekty majú šancu získať kapitál od investorov a ako sa investori stanovujú hodnotu projektov? Aké sú bežné podmienky spolupráce investorov a podnikateľov? Odpovede na tieto otázky sa vám dá náš seminár!

ČO SA DOZVIETE?

 • Čo je to rizikový kapitál?
 • Pre koho je rizikový kapitál určený?
 • S akým podnikaním u investorov nepochodíte?
 • Základy investorskej matematiky (výnos & riziko)
 • Anjelské investovanie v EÚ a v SR
 • Ako sa pripraviť na rokovanie s investorom?
 • Čo startupy diskvalifikuje v očiach investorov?
 • Prečo sa názory investorov a podnikateľov pri valuácii rozchádzajú?
 • Aké sú právne inštrumenty a podmienky pri anjelskom investovaní?

Kto je váš lektor?

Ing. Vladimír Jakubec, PhD. – je konzultant v oblasti financií pre MSP, podieľal sa na úspešnej realizácii projektov presahujúcich objem 20 mil. eur, poskytol stovky konzultácií tvorby podnikateľských plánov, komplexných finančných modelov, nastavovania finančného riadenia firiem a pod. Pôsobí ako manažér Klubu podnikateľských anjelov Slovenska a je spoluzakladateľom úspešného podnikateľského portálu podnikajte.sk.

Kedy?

Pre podnikateľov 19.09.2018, 14:00 – 18:00 hod.

Pre nepodnikateľov 19.09.2018, 14:00 – 17:00 hod.

Kde?

Balanced HR

Legionárska 3735/5

911 01 Trenčín

REGISTRUJTE SA TU:

PODNIKATELIA

NEPODNIKATELIA

Ukončenie registrácie: 18.09.2018 o 15:00 hod.

Kontakt pre nepodnikateľov: ap.tn@npc.sk

Kontakt pre podnikateľov: rp.tn@npc.sk

Účasť je bezplatná.

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program a podaktivity 1.7  Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.
 

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:

Účastníkmi môžu byť len fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

* Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na Slovensku ( okrem BSK ).

 

PODMIENKY - PODNIKATELIA:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; od vzniku ktorej neuplynuli viac ako 3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na podnikanie;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a  1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.