Politika štátnej podpory MSP

Inštitucionálny rámec podpory MSP

Existujúci systém podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom jednotlivých aktérov / podporovateľov malého a stredného podnikania
 

Tento článok by Vám mal poskytnúť obraz o existujúcom systéme podpory malého a stredného podnikania (MSP) prostredníctvom jednotlivých aktérov / podporovateľov MSP, ako aj možné vzťahy medzi nimi. Je možné konštatovať, že súčasný systém podpory je pomerne neprehľadný, zahŕňa množstvo aktérov, ktorí sa problematikou podpory MSP zaoberajú a je tiež charakterizovaný zložitými väzbami. Pozornosť je venovaná ústredným orgánom štátnej správy, ktorých úlohy sa koncentrujú prevažne okolo tvorby politiky a získavania zdrojov a zvlášť špecializovaným agentúram, bankovým inštitúciám a fondom, ktoré slúžia najmä na realizáciu uvedených politík, aj keď ich iniciátorom a zakladateľom môžu byť orgány štátnej správy a ďalej záujmovým, profesijným a stavovským organizáciám.

Ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvo hospodárstva SR
 

Najdôležitejším inštitucionálnym aktérom na podporu MSP je Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), ktoré pôsobí ako garant a koordinátor mnohých aktivít v uvedenej oblasti. Do kompetencii rezortu MH SR spadá priemysel, obchod a cestovný ruch. Štátna podpora je prostredníctvom ministerstva realizovaná v niekoľkých oblastiach:

1.     Oblasť stratégie a rozvoja malého a stredného podnikania, vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a podnikateľského prostredia v oblasti výroby stavebných výrobkov, a to navrhovaním finančných nástrojov a programov podpory malého podnikania a stredného podnikania.

2.     Oblasť tvorby inštitucionálneho prostredia na podporu MSP. MH SR ako jeden zo zakladateľov koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), vrátane rozvoja siete regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC) a podnikateľských inovačných centier (BIC) určených pre malých a stredných podnikateľov. V roku 1999 sa MH SR stalo hlavným iniciátorom a zakladateľom Rady vlády pre malé a stredné podnikanie, ktorá fungovala do začiatku roku 2001, keď bola po uskutočnení Auditu ústredných orgánov štátnej správy zrušená. 

3.    Oblasť spolupráce s medzinárodnými inštitúciami. MH SR v tejto oblasti pôsobí ako jeden z gestorov za slovenskú stranu. Zabezpečuje spoluprácu s medzinárodnými organizáciami v oblasti MSP, predovšetkým OECD, SEI, UNIDO a EHK OSN.

4.     Oblasť legislatívy a regulatórnych opatrení na podporu podnikateľského prostredia ako takého. MH SR koordinuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a príslušnými inštitúciami v rámci SR. Iniciuje a zabezpečuje tiež kooperáciu so zahraničnými inštitúciami a poradenskými firmami. Významným krokom v oblasti tvorby legislatívy a regulatórnych opatrení bolo iniciovanie zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov, prijatím ktorého sa sleduje najmä zvýšenie prílevu zahraničných investícií,  zákona o investičnej pomoci, ktorý jasne vymedzuje podporované odvetvia hospodárstva a podporované regióny SR, formy investičnej pomoci, podmienky, za ktorých môže byť pomoc poskytnutá, zosúlaďuje, spresňuje a zjednocuje poskytovanie štátnej pomoci v rámci posudzovacieho a schvaľovacieho procesu zainteresovaných rezortov a vlády SR pri určovaní intenzity a štruktúry štátnej pomoci a zároveň zabezpečí rovnoprávnosť domácich a zahraničných investorov a transparentnosť procesu poskytovania štátnej pomoci. a pod.

5.     Oblasť zabezpečovania finančných zdrojov pre MSP. Jednou z dôležitých aktivít MH SR je zabezpečovanie finančných zdrojov pre MSP. Finančné prostriedky, ktoré každoročne požaduje rezort hospodárstva na podporu MSP zo štátneho rozpočtu, sú určené na finančné krytie programov štátnej podpory MSP, ktorých je vyhlasovateľom. Programy štátnej podpory realizujú Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenská záručná a rozvojová bankaSlovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.

6.     Oblasť podpory a rozvoja MSP na úrovni regiónov SR. Ide o projekty schvaľované v rámci medzirezortnej komisie so zastúpením MH SR. 

Do pôsobnosti MH SR patria nasledujúce neziskové organizácie a príspevkové organizácie, ktorých jedným z činností môže byť podpora malého a stredného podnikania:

Európska vzdelávacia akadémia - poskytovanie vzdelávania, rekvalifikačných a jazykových kurzov, v oblasti zahraničného obchodu, cestovného ruchu a podnikania;

Slovenská agentúra pre cestovný ruch - okrem propagácie Slovenska aj spolupráca s MSP, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu, zabezpečovanie ich účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. SACR plní od 10. 3. 2004 zároveň funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre implementáciu Priority 2: Rozvoj cestovného ruchu Sektorového operačného programu Priemysel a služby prostredníctvom sekcie štrukturálnych fondov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra - jej úlohou je získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických osôb v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie. Agentúra zároveň vykonáva funkciu implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.

 

 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) vzniklo koncom roku 1999 z  Ministerstva výstavby a verejných prác SR prevzatím pôvodných kompetencií a ich rozšírením o kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja. Keďže jedným z hlavných nástrojov regionálneho rozvoja je politika endogénneho rozvoja v regióne z vlastných zdrojov s logickým dôrazom práve na rozvoj malého a stredného podnikania, MVRR SR vystupuje ako inštitucionálny aktér aj v tejto oblasti. Do jeho pôsobnosti patrí okrem iného:

 • navrhovanie stratégií, koncepcií a  programov na financovanie regionálneho rozvoja;
 • koordinácia, metodické usmerňovanie ministerstiev a iných orgánov štátnej správy na úseku regionálneho rozvoja;
 • koordinácia, efektívne využívanie zahraničnej pomoci a jej spájanie s domácou pomocou;
 • tvorba podmienok pre ekonomický a sociálny rozvoj regiónov, s  dôrazom na malé a stredné podniky, prostredníctvom implementácie rozvojových politík EÚ;
 • spolupráca s  rozvojovými agentúrami založenými príslušnými rezortnými ministerstvami )napr. NARMSP, SAŽP, SACR), ako aj ďalšími účastníkmi regionálneho rozvoja;
 • poskytovanie  grantov  a príspevky pre podporu programov a projektov v uvedenej oblasti.
   

Do pôsobnosti MVRR SR patrí aj podpora regionálnych rozvojových agentúr (RRA), ktorých činnosť je v niektorých výkonoch podobná činnosti regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC).

V rámci Programu rozvoja bývania poskytuje ministerstvo obciam a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu dotácie na obstarávanie nájomných bytov, prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti a na odstraňovanie systémových porúch bytových domov.   

MVRR SR poskytuje štátnu pomoc spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcom bytov v rámci Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery, vykonávateľom ktorého je SZRB, a.s.

MVRR SR bolo určené ako Riadiaci orgán pre Operačný program Základná infraštruktúra, ktorý umožňuje čerpať pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Cieľa 1 pre oblasti dopravnej infraštruktúry, environmentálnej infraštruktúry a lokálnej infraštruktúry; bolo určené za riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2. Aj na základe tohto programového postupu SR využíva pomoc zo štrukturálnych fondov. 

MVRR SR je spolu s MŽP SR a MH SR Riadiacou jednotkou Iniciatívy spoločenstva INTERREG III., cieľom ktorej je pre roky 2000 - 2006 posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť spoločenstva formou podpory cezhraničnej, transnacionálnej a interregionálnej spolupráce.

MVRR SR ako hlavný orgán v SR, ktorý je zodpovedný za efektívne a účinné riadenie a čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, spracovalo dokument Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorý predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov a stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013.

 

Ministerstvo financií SR 

 V zmysle kompetencií stanovených zákonom č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly a vnútorného auditu, v zásade aj pre oblasť cien a cenovej kontroly, tvorcom a prostredníctvom daňových úradov aj vykonávateľom daňových predpisov. V rámci tejto kompetencie je jeho podporná funkcia vo vzťahu k rozvoju malého a stredného podnikania veľmi významná. Prejavuje sa hlavne v možnostiach poskytovania určitých úľav a oslobodení a uskutočňovaní ďalších finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania. Takéto úľavy boli hlavne:

 • daňové úľavy a oslobodenia podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • započítanie colných pohľadávok podľa zákona č. 199/2004 Z.z., Colný zákon v znení neskorších predpisov
 • daňové úľavy podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Aj keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) sa priamou podporou malého a stredného podnikania nezaoberá, podpora MSP z rezortu je uskutočňovaná nepriamo, prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a jeho výkonných orgánov, ktorými sú  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  – ako jeden z prejavov aktívnej politiky trhu práce.  Z hľadiska MSP ide najmä o nenávratné, v prevažnej miere účelovo viazané príspevky zamestnávateľom na úhradu miezd a poistných odvodov, ako aj príspevky na samozamestnanie. Príspevky zamestnávateľom prebiehajú na mesačnej báze a obyčajne vytvorené pracovné miesta sú viazané na ich vyplácanie.  

Okrem toho úrady práce môžu nepriamo podporovať MSP aj vo forme poradenstva pre zamestnávateľov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane možnosti rekvalifikácie. 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 

MDPT SR v súčinnosti so SZRB v minulosti realizovala dva príspevkové programy, a to Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR a Program obnovy vozového parku slovenskej autobusovej dopravy. Na financovanie projektov v systéme kombinovanej dopravy v súčasnosti ministerstvo poskytuje dotácie zo svojej rozpočtovej kapitoly v príslušnom rozpočtovom roku v zmysle výnosu č. 491/M-2006 z 15. februára 2006 v znení výnosu č. 3152/M-2007 zo 7. decembra 2007.

MDPT SR vydáva povolenia spoločenstva na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru, ktorá je podnikaním v zmysle čl. 3 nariadenia EHS (č. 881/92 Rady z 26. marca 1992) o prístupe k trhu cestnej nákladnej dopravy pri prepravách v rámci, do a zo spoločenstva alebo v tranzite. MDPT SR vydáva aj licencie spoločenstva na medzinárodnú prepravu cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním v zmysle čl. 3 a nariadenia rady EHS č. 684/92 zo 16. marca 1992 na zavedenie spoločných pravidiel pre medzi-národnú autobusovú dopravu v znení nariadenia ES č. 11/98.  

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Podpora podnikateľských subjektov v rezorte pôdohospodárstva de facto predstavuje podporu malých a stredných podnikov, pretože až 97 % podnikateľských subjektov v uvedenom rezorte spadá do kategórie MSP. Z hľadiska finančnej podpory je najpreferovanejšia oblasť poľnohospodárskej prvovýroby.  V zmysle zákona č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) ako ústredný orgán štátnej správy na podporu v pôdohospodárstve riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve, ako aj v oblasti rozvoja vidieka.

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako rozpočtová organizácia Ministerstva pôdohospodárstva SR administrujuje všetky podporné mechanizmy v sektore pôdohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva.

V spolupráci s Intervenčnou agentúrou MP SR od roku 2004 realizuje Národný program podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín. V praxi sa program podpory realizuje formou označovania domácich výrobkov logom Značky kvality, ktoré by malo byť pre každého spotrebiteľa zárukou zdravotnej bezpečnosti a kvality tých výrobkov, ktoré budú spĺňať kritériá stanovené v zásadách. 

V spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, MP SR realizuje špecializované záručné programy pre podnikateľov v poľnohospodárstve (pozri časť o SZRB).  

Podpora malým a stredným podnikateľom je realizovaná okrem priamej finančnej pomoci aj prostredníctvom poradenstva a vzdelávania. Pod gesciou MP SR a jeho regionálnych odborov prebiehajú vzdelávacie a poradenské aktivity organizované Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Agroinštitútom v Nitre, Zväzom poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, Združením roľníkov a agropodnikateľov Slovenska, Združením vlastníkov Slovenska a agropodnikateľov Slovenska, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a pod. 
 

Ministerstvo životného prostredia SR 

 V rezorte životného prostredia sa uskutočňujú nasledovné aktivity, ktoré prispievajú k podpore a rozvoju malého a stredného podnikania a do ktorých sa môžu zapojiť aj malí a strední podnikatelia: 

Environmentálny fond - môže poskytnúť podporu právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá podniká formou úveru a formou dotácie:

1. formou dotácie na: prieskum, výskum a vývoj, zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia, environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu;

2. formou úveru na: činnosti, zamerané na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni pozostávajúcich z: ochrany ovzdušia a ozónovej vrstva Zeme,ochrany a využívania vôd,rozvoja odpadového hospodárstva, odstraňovania environmentálnych záťaží, ochrany prírody a krajiny, prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia, environmentálnu výchovu, vzdelávania a propagácie, riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie. 

Poradenské služby v oblasti ochrany prírody, najmä s dôrazom na súvislú európsku sústavu chránených území Natura 2000, poskytujú aj podnikateľským subjektom jednotlivé organizačné útvary Štátnej ochrany prírody SR.  

Recyklačný fond je neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú  finančné prostriedky  na podporu zberu, zhodnocovania a spracovania odpadov. Výrobcovia a dovozcovia zákonom stanovených komodít platia príspevky do Recyklačného fondu za výrobky, uvedené na trh v Slovenskej republike, ktorými sú: opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, opotrebované pneumatiky, viacvrstvové kombinované materiály, elektrozariadenia, plasty, papier, sklo, vozidlá, kovové obaly.

Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s účelom odpadového hospodárstva použiť o.i. na:

 • úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel,
 • úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ nie je známy alebo neexistuje,
 • úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska,
 • úhradu vyplatených finančných príspevkov,
 • úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu,
 • propagáciu zhodnocovania odpadov,
 • zabezpečovanie informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov,
 • podporu zameranú na vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov. 

Environmentálne manažérstvo a audit - Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje v podmienkach Slovenska aj implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 761/2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. 

Environmentálne označovanie výrobkov - výrobku s vlastnosťami, ktoré mu umožňujú vo významnej miere prispieť k zlepšeniu životného prostredia počas celého jeho životného cyklu, môže byť udelená značka “environmentálne vhodný výrobok” (národná environmentálna značka), alebo značka “Európsky kvet” (environmentálna značka Európskeho spoločenstva). 
 

 

Agentúry, bankové inštitúcie a fondy  

 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) vznikla spoločnou iniciatívou Európskej únie PHARE a vlády SR. Podporu MSP zabezpečuje realizáciou podporných programov pre malých a stredných podnikateľov v regiónoch Slovenska a finančných návratných a nenávratných výpomocí, ktoré v rámci týchto programov prideľuje podnikateľom. NARMSP plní úlohu sprostredkovateľského orgánu na základe Zmluvy o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Sektorovému operačnému programu Priemysel a služby a zabezpečuje administratívne a finančné riadenie, implementáciu, monitorovanie a hodnotenie realizácie projektov pre programy predvstupovej pomoci PHARE. 

NARMSP zabezpečuje implementáciu programov podpory rozvoja MSP a plní funkciu všestranného informačného centra pre podnikateľov na domácej i zahraničnej úrovni, organizátora vzdelávacích a poradenských programov a realizátora spektra finančných podporných programov pre MSP. Agentúra zabezpečuje podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni koordináciou všetkých aktivít vrátane finančných. 

V regiónoch NARMSP prispieva k vybudovaniu siete regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC), podnikateľských a inovačných centier (BIC), centier prvého kontaktu (CPK) a podnikateľských a technolotických inkubátorov (PI, TI). 

Regionálne poradenské a informačné centrá boli založené na báze partnerstva verejného a súkromného sektora ako neziskové inštitúcie vo forme záujmového združenia právnických osôb s cieľom podporovať hospodársky rozvoj na regionálnej úrovni prostredníctvom rozvoja MSP.  

Podnikateľské inovačné centrá boli založené s poslaním aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery v danom regióne a poskytovať im dlhodobú starostlivosť. Ich cieľom je orientovať sa najmä na firmy s inovatívnym charakterom, ktoré podnikajú s novým výrobkom, službou alebo technológiou. Prostredníctvom Európskej siete inovatívnych centier (EBN), ktorej sú členmi, sprostredkúvajú kontakty s firmami pracujúcimi v rámci tejto siete.  

Centrá prvého kontaktu (CPK) boli založené ako združenia právnických osôb, v ktorých má zastúpenie miestna samospráva, ako aj vybrané inštitúcie (napr. RPIC/BIC, SOPK, organizácie podnikateľov a pod.). Svoju činnosť začali v októbri 2002. Cieľom ich založenia bolo rozšíriť informačnú sieť pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie do vzdialenejších resp. menej ekonomicky vyspelých regiónov Slovenska, v ktorých nemá zastúpenie žiadna organizácia zameraná na pomoc malým a stredným podnikateľom.  

Centrá RPIC, BIC a CPK poskytujú komplexné informačné, poradenské, vzdelávacie a finančné služby najmä pre:

 • záujemcov o podnikanie najmä z radov nezamestnaných, ktorí majú záujem realizovať svoju podnikateľskú myšlienku,
 • začínajúce a existujúce malé a stredné podniky, ktoré potrebujú riešiť svoje podnikateľské problémy, resp. majú záujem rozšíriť rozsah svojej podnikateľskej činnosti. 

Napriek odlišnostiam medzi jednotlivými centrami poskytujú RPIC a BIC spoločné spektrum nasledovných služieb: 

 • poskytovanie informácií - o aktuálnom systéme podpory malých a stredných podnikateľov, možnostiach a formách ich využitia 
 • poradenské služby - pre záujemcov o podnikanie,  začínajúcich a existujúcich malých a stredných podnikateľov, a to v oblasti marketingu, manažmentu a financií 
 • vypracovanie  - podnikateľských plánov alebo ich častí, projektov regionálneho rozvoja, projektov pre grantové schémy 
 • posúdenie podnikateľských plánov a rozvojových projektov - pre úvery z Mikropôžičkovej schémy 
 • vzdelávanie - záujemcov o podnikanie predovšetkým z radov nezamestnaných zamerané na základy podnikania, resp. na základné kroky pri založení vlastného podniku, existujúcich podnikateľov zamerané na kľúčové oblasti podnikania a aktuálne témy 
 • sprostredkovanie - obchodných a kooperačných kontaktov medzi slovenskými a zahraničnými firmami na báze spolupráce s Euro info centrom 
 • poskytovanie ďalších služieb  - spojených s podporou rozvoja MSP (napr.  poskytovanie mikropôžičiek, služby podnikateľského inkubátora). O týchto službách sa záujemcovia dozvedia viac od pracovníkov jednotlivých RPIC, BIC a CPK. 

Podnikateľský inkubátor je miesto, kde sa koncentrujú novovytvorené podniky na limitovanom priestore. Cieľom inkubátorov je zvýšiť šancu prežitia týchto podnikov a podporovať ich rast prostredníctvom poskytovania: prenájmu priestorov na podnikanie za nižšie nájomné ako je bežné v danej lokalite (zvyčajne na úrovni nákladov), spoločnej technickej infraštruktúry, t.j. fax, telefón, kopírka, prístup k počítačom a internetu, služby spoločného sekretariátu a pod., odborných poradenských služieb a vzdelávania. 

Hlavný dôraz je kladený na lokálny rozvoj a tvorbu pracovných miest.  Technologická orientácia klasických inkubátorov je len marginálna. 

Technologické inkubátory (TI) podporujú inovatívne začínajúce podniky s dôrazom na transfer technológií. Často sú prepojené s univerzitami, výskumnými inštitúciami a vedecko-technologickými parkami a zamerané na špecifické priemyselné clustre a technológie. 
 

Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú. 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., (SZRB) je špecializovanou bankovou inštitúciou, ktorej zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy Ministerstvo financií SR. SZRB sa tak stala prvou bankou vo východnej Európe, zameranou na podporu malého a stredného podnikania. Svoju činnosť SZRB začala 1. 9. 1991.  

Zdrojovo je SZRB závislá od pravidelných transferov zo štátneho rozpočtu, od zverených zdrojov príslušných rozpočtových kapitol spolupracujúcich ministerstiev (MH SR, MP SR, MŽP SR, MDPT SR a MVaRR SR) a na vlastných zdrojoch získaných z pôžičiek od medzinárodných finančných inštitúcií na komerčnom základe a na zhodnocovaní zdrojov, predovšetkým viazaných v objeme vystavených záruk.  

Podporu malého a stredného podnikania SZRB zabezpečuje prostredníctvom záručných programov, príspevkových programov,  úverových programov a produktov finančného sprostredkovania.  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, š.p.o. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), š.p.o. je od 1. októbra 2001 príspevkovou organizáciou MH SR, ktorá si za svoju misiu stanovila podporu rozvoja slovenskej ekonomiky a zlepšenie kvality života na Slovensku. Tento cieľ by mal byť naplnený prostredníctvom prezentácie hospodárskeho prostredia Slovenska, zviditeľňovania krajiny pre zahraničných investorov a pomocou rozvoja investičných projektov.  

Cieľom SARIO je tiež zníženie nezamestnanosti, podpora exportných aktivít slovenských podnikateľov a administrácia štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Eximbanka SR 

Eximbanka SR bola zriadená zákonom č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky. Jediným vlastníkom Eximbanky SR je štát, ktorý ručí za jej záväzky vzniknuté pri získavaní finančných prostriedkov na zahraničných finančných trhoch a za ostatné záväzky vzniknuté pri financovaní a poisťovaní vývozných úverov Eximbankou SR.  

Hlavným cieľom inštitúcie je podpora maximálneho objemu vývozu sofistikovanej produkcie najmä do krajín EÚ a OECD pri zabezpečení návratnosti prostriedkov minimalizáciou rizík vznikajúcich z poistných, úverových, záručných a finančných operácií. Eximbanka SR vykonáva svoje funkcie a činnosti v dvoch hlavných oblastiach, t.j. financovaní a poisťovaní vývozných úverov. Zákon o Eximbanke okrem toho umožňuje v určitom rozsahu podporiť dovoz, ale len za účelom nasledovného vývozu tovarov alebo služieb. 

Slovensko-americký podnikateľský fond 

Slovensko - americký podnikateľský fond (SAEF) ponúka financovanie projektov spojené s technickou a poradenskou pomocou perspektívnym slovenským súkromným malým a stredným podnikom. Fond pracuje na komerčnom základe, avšak s cieľom podporiť hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť podnikov v prostredí voľného trhu. Zdroj fondu tvoria finančné prostriedky vyčlenené Kongresom Spojených štátov amerických. 
 

Význam SAEF pre malé a stredné podniky spočíva v niekoľkých skutočnostiach: 

 • ide o nezávislú inštitúciu od štátu, ktorej kritérium pre investovanie je perspektívnosť a dynamický rast podniku;
 • vďaka finančnej zainteresovanosti prostredníctvom poradenstva a tvrdej kontroly prináša know-how ako aj efektivitu;
 • predstavuje jednu z mála spoločností s ponukou moderného nástroja pre rozvoj MSP – financovanie rizikového kapitálu.  
   

Prostredníctvom dvoch programov: Priame investície SAEFMalý úverový program fond ponúka kapitál v rozmedzí od 50 000 USD do 4 000 000 USD formou úveru, majetkovej účasti v spoločnosti alebo kombináciou oboch. Vo všeobecnosti ide o nasledujúce druhy financovania:

 • kapitál určený pre rozšírenie a rozvoj (rozvojový kapitál);
 • kúpa spoločnosti jej manažmentom;
 • odkúpenie spoločnosti cudzím manažmentom;
 • spoločný podnik (podnik so spoločnou majetkovou účasťou).  

 Poradné orgány na podporu MSP 

Rada vlády pre malé a stredné podnikanie  

Rada vlády pre malé a stredné podnikanie (RVMSP) bola založená ako poradný orgán v auguste 1999 na základe iniciatívy MH SR. Mala 23 členov, zložených zo zástupcov relevantných ministerstiev a organizácií podnikateľskej sféry, predseda RVMSP bol minister hospodárstva.  Úlohou RVMSP bolo predkladať vláde návrhy a odporúčania na skvalitnenie podnikateľského prostredia a efektívnu podporu MSP. Medzi výsledky spolupôsobenia RVMSP patrí prijatie viacero pozitívnych opatrení na zlepšenie prostredia MSP (napr. novela zákona o daniach z príjmov, živnostenský zákon). 

RVMSP fungovala do marca 2001, keď bola po predchádzajúcom Audite štátnej správy zrušená, v rámci opatrení na zníženie administratívy.  
 

Iné inštitúcie podpory MSP  

Frankofónne stredisko obchodu  

Frankofónne stredisko obchodu (FSO) pôsobí v SR od roku 1997. Jeho úlohou je sprostredkovávať a rozširovať kontakty medzi slovenskými podnikateľmi a firmami frankofónnych krajín. 

Pomoc podnikateľovi spočíva vo vytipovaní niekoľko (najmä malých a stredných) podnikateľov vo frankofónnej krajine, ktorí zodpovedajú jeho požiadavkám, a priamo od lietadla ho privezie do vybraných podnikov. FSO tiež ponúka komplex služieb na uľahčenie vývozu, poskytuje zoznam podnikov, výskum obchodných partnerov, obchodné informácie, technickú asistenciu, právne, finančné a administratívne poradenstvo pri vytváraní podniku na Slovensku a pod. Domácich podnikateľov prezentujú prostredníctvom siete zahraničných spolupracujúcich organizácií. 
 

Slovenská asociácia rizikového kapitálu 

Slovenská asociácia rizikového kapitálu SLOVCA (Slovak Venture Capital Association), je združenie právnických osôb, ktorého cieľom je podpora priemyslu rizikového kapitálu na Slovensku. Vznik asociácie iniciovala skupina štyroch zakladajúcich členov v roku 1995. Hlavným zámerom skupiny bolo zvýšenie povedomia o prístupnosti rizikového kapitálu u podnikateľov, investičných a bankových inštitúcií, hospodárskych, politických a správnych orgánov a ostatnej verejnosti na Slovensku.

Poslanie SLOVCA zahŕňa 5 základných cieľov:

 • poskytovanie informácií tým, ktorí hľadajú kapitál pre nové i existujúce podniky;
 • zastupovanie názorov a záujmov členov pri jednaniach s vládou a s ňou súvisiacimi orgánmi;
 • vytváranie platformy pre svojich členov na výmene názorov a praktických riešení;
 • poskytovania školení a odbornej prípravy pre členov SLOVCA a iných záujemcov;
 • podpora a rozvoj tej najlepšej praxe a podnikateľskej etiky v danom odbore.  
   

Členstvo v SLOVCA je prístupné spoločnostiam, ktorých činnosť tvorí poskytovanie a spravovanie rizikových kapitálových investícií na Slovensku. 
 

Záujmové a profesné združenia a stavovské organizácie  

Jedným z cieľov záujmových a profesných združení a stavovských organizácii (ZPZSO) je umožniť svojim členom zúčastňovať sa na legislatívnom procese.  V súčasnosti je účasť záujmových združení MPS na tvorbe legislatíve umožnená prostredníctvom nasledujúceho mechanizmu: 

1.  prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), ktorá je jedným z členov v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva (tripartita). Členstvo v AZZZ je dobrovoľné, členom sa môže stať organizácia združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú pracovníkov, majúca reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť a spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy. Presadzovanie záujmov AZZZ sa uskutočňuje aj prostredníctvom bilaterálnych vzťahov s NR SR a s vládou SR,

2. prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorá spolu s AZZZ zastupuje zamestnávateľov v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva a tvorí ju 21 zväzov a 8 individuálnych členov, zamestnávajúcich vyše 300 tisíc zamestnancov, združuje cca 1300 podnikateľských subjektov , pokrývajúcich všetky segmenty hospodárstva,

3. prostredníctvom Hospodárskej rady vlády, zloženej z 21 členov, medzi ktorými figurujú okrem predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy aj zástupcovia inštitúcií, ktoré plnia významné úlohy v oblasti hospodárskej politiky a renomovaní odborníci z oblasti ekonomickej teórie a praxe V rokoch 1999-2001 zastúpenie malého a stredného podnikania bolo priamo inštitucionalizované vo forme Rady vlády pre malé a stredné podnikanie, avšak uvedený poradný orgán bol zrušený,  

4. prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorá pravidelne vyhodnocuje stav malého a stredného podnikania v SR, ako aj môže priamo predkladať návrhy na udržanie pozitívnych trendov, resp. na skvalitnenie podnikateľského prostredia všeobecne. Účasť ZPZSO v NARMSP je zabezpečená prostredníctvom Správnej rady a Dozornej rady.  
 

Medzi najdôležitejšie záujmové a profesijné združenia (stavovské organizácie) v oblasti malého a stredného podnikania,  ktoré pôsobia na území SR sú:

Uvedené stavovské organizácie zastupujú záujmy svojich členov, ako aj môžu poskytovať podporu formou poradenstva, školenia a iných aktivít.