Slovak Business Agency ukončila projekt zameraný na podporu podnikania v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne

Slovak Business Agency sa zapojila do projektu CORD, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktorého cieľom je prehĺbenie spolupráce v oblasti podpory cezhraničných aktivít začínajúcich a existujúcich podnikateľov a žien – podnikateliek. Projekt priebehal v období od 1. marca 2018 do 31. októbra 2019.

Cieľom projektu CORD bolo upevniť spoluprácu medzi organizáciami s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podpory potenciálnych a existujúcich podnikateľov, ako aj internacionalizácie podnikania.

Počas takmer dvoch rokov sa prostredníctvom svojich aktivít snažil podporovať a pomôcť potenciálnym i existujúcim podnikateľom a podnikateľkám zvýšiť ich konkurencieschopnosť, zintenzívniť atraktivitu ich regiónu, či prispieť vo zvýšenej miere k  ekonomickému rozvoju prihraničných slovensko-maďarských regiónov.

Aktivity prebiehajúce v období trvania projektu zahŕňali mapovanie existujúcich služieb pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a osobitne žien – podnikateliek so zameraním na podporu cezhraničných aktivít, ktoré sú dostupné v maďarsko-slovenskom cezhraničnom regióne. Výsledky mapovania budú použité pri následnom spoločnom rozvoji služieb na podporu podnikateľských aktivít v tejto oblasti.

Súčasťou aktivít projektu bol aj prenos jedinečnej schémy ambasádorov siete Enterprise Europe Network Hungary, ktorá bola uznaná ako jeden z najefektívnejších nástrojov na zvýšenie informovanosti o službách EEN medzi potenciálnymi klientmi v Maďarsku.

Ambasádori sa stali súčasťou podujatí zameraných na zvyšovanie motivácie a budovanie zručností určených pre záujemcov o podnikanie, začínajúcich podnikateľov a osobitne pre ženy, ktoré sa budú konať vo vybraných regiónoch Slovenska.

Výsledky projektu v číslach:

  • 4 ks Sprievodca podnikaním (Podnikanie v Maďarsku, Podnikanie na Slovensku – pripravené v dvoch jazykových mutáciách – slovenčine I maďarčine)
  • 70000 oslovených ľudí cez sociálne médiá
  • 2 videá o podnikaní v Maďarsku (v slovenskom jazyku) a na Slovensku (v maďarskom jazyku)
  • 17 podujatí zorganizovaných partnermi projektu
  • 2 webové portály podporných služieb
  • 400 účastníkov v aktivitách projektu

Výsledné produkty projektu CORD:

Projekt implementovalo medzinárodné konzorcium šiestich partnerov.

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Ďalšie informácie v projektovom letáku.

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 172

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk