„Startup sea“ výzva iniciatívy Startup Sharks je otvorená

 

Výzva bola ukončená!

 

Prečítajte si zoznam úspešných žiadatelov

 

Získaj experta, ktorý ti pomôže s úspešnou realizáciou tvojho nápadu. Výzva komponentu „Startup sea“ iniciatívy Startup Sharks je otvorená. Tvoj expert ti poradí, ako sa stať žralokom vo vlnách biznisu.

Podmienky a kritéria účasti

Komponent „Startup sea“ je určený pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch  rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku.

 

Do čoho sa môžete zapojiť?

Aktivity komponentu „Startup sea“, sú realizované formou konzultácií a odborného poradenstva s cieľom:

 • spracovania štúdie realizovateľnosti;
 • dokončenia vývoja produktu alebo zhotovenia funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie;
 • programovania, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi;
 • vytvorenia cenotvorby, marketingového prieskumu, projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

 

Jednotlivé kroky nevyhnutné pre získanie podpory

 • Vyplnená a e-mailom zaslaná žiadosť, ktorej súčasťou sú všetky povinné prílohy na adresu poradenstvo@sbagency.sk. SBA zašle žiadateľovi do 5 pracovných dní emailom potvrdenie o doručení a úplností žiadosti;
 • Zaslať poštou/osobne podpísanú žiadosť a povinné prílohy do 5 pracovných dní od obdŕžania informácie o úplnosti žiadosti na poštovú adresu SBA;
 • Expert pre danú oblasť vypracuje odborný posudok na projektový zámer;
 • Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby; 
 • Podpis zmluvy o poskytnutí podpory s prijímateľom.

 

Žiadosť a povinné prílohy pre fyzické osoby(FO) nepodnikateľov

 1. žiadosť a projektový zámer – FO (súčasťou žiadosti je aj súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie FO);
 2. CV žiadateľa;  
 3. CV preferovaného experta, ktorého si sám navrhne v projektovom zámere;
 4. prezentácia startupu/ nápadu.

 

Žiadosť a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ

V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť žiadosť pre MSP a FO podnikateľ.

 1. žiadosť a projektový zámer – podnikateľ/MSP (súčasťou žiadosti je aj vyhlásenie podnikateľa/MSP);
 2. CV štatutárneho orgánu;
 3. CV preferovaného experta, ktorého si sám navrhne v projektovom zámere;
 4. prezentácia startupu/ nápadu.

 

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej žiadosti. Neúplné žiadosti nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, na žiadosť sa neprihliada.

 

Hodnotenie a výber prihlásených žiadateľov/ Záverečné hodnotenie vytvorených výstupov podpory

Všetky žiadosti doručené v termíne, ktoré splnia formálne náležitosti a kritériá na predkladanie projektových zámerov, budú hodnotené v dvojkolovom hodnotiacom procese. V prvom hodnotiacom kole expert kontaktovaný SBA vypracuje odborný posudok na projektový zámer. V druhom hodnotiacom kole hodnotiaca komisia rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti o podporu. Komisiu tvorí 7 členov v zložení: traja zástupcovia Vykonávateľa, zástupca MH SR, zástupca MF SR, externý odborník z podnikateľskej praxe, zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR.

Po ukončení poskytovania podpory zo strany experta, Prijímateľ zasiela SBA záverečnú dokumentáciu, ktorej súčasťou je záverečná správa Prijímateľa o výsledku realizácie projektu, Výstup podpory a powerpointová prezentácia, ktorú Prijímateľ osobne odprezentuje . Na záverečnú správu Prijímateľa následne nezávislý expert vypracuje záverečný odborný posudok, ktorý bude pokladom pre záverečnú hodnotiacu komisiu, ktorá rozhodne o naplnení výstupu podpory.
 

Poskytnutá podpora účastníkom aktivít „Startup sea“

V rámci „Startup sea“ je poskytovaná podpora vo výške 100%-nej úhrady oprávnených výdavkov na poskytnutú Podporu (odborné poradenstvo a konzultácie). SBA teda zabezpečuje náklady na konzultácie s expertmi v celej výške. Celková výška pomoci pre prijímateľa v rámci komponentu „Startup  sea“ nesmie presiahnuť 15 000 EUR. Pri prekročení tejto sumy si rozdiel v nákladoch hradí žiadateľ z vlastných zdrojov.

 

Termíny uzávierok:

Termín uzavretia výzvy – 31.10.2016

Termín poslednej konzultácie a/alebo odborného poradenstva – 31.1.2017

Viac o iniciatíve Startup Sharks tu.

 

Ostatné podmienky účasti

 • Prijímateľmi pomoci sú občania Slovenskej republiky.
 • Prijímateľmi pomoci sú fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).
 • Oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky (v odôvodnených prípadoch päť rokov) pred zapojením sa do výzvy.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý bol právoplatne odsúdený/á za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý je dlžníkom voči štátu (daňové odvody, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti).
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, proti ktorému je vedené konkurzné konanie, spoločnosť je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a bol proti spoločnosti zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov).
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik patriaci do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis. V opačnom prípade predložíte údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s podnikom tvoria jediný podnik.

 

Pomoc de minimis

V prípade, že je prijímateľom pomoci MSP, tak sa MSP stáva prijímateľom pomoci de minimis. Ďalšie informácie o povinnostiach pre MSP súvisiacich s pomocou de minimis nájdete tu.

 

Príklad

Žiadateľ XY ma záujem o odborné poradenstvo zo strany experta. Čo všetko získa?

SBA uhradí odmenu expertovi spojenú s poskytovaním podpory formou konzultácií a odborného poradenstva:

 • Úhrada odmeny expertovi, max. vo výške 10 hodín týždenne;
 • Celková výška podpory pre žiadateľa nesmie presiahnuť 15 000 €. Žiadateľ si pri prekročení tejto sumy rozdiel v nákladoch hradí z vlastných zdrojov. SBA vypláca odmenu expertovi na základe reálne odkonzultovaných  hodín, počas celej doby realizácie poskytovania podpory.

 

Priebeh realizácie poskytovania podpory:

 • Žiadateľ uvedie svoju preferenciu na konkrétneho experta v projektovom zámere; (SBA  rozhodne o schválení experta), resp. požiada o pridelenie experta v preferovanej expertnej oblasti, ktorý mu bude poskytovať podporu formou konzultácií a odborného poradenstva;
 • Žiadateľ môže mať počas trvania zmluvy 1 a viac expertov v rôznych expertných oblastiach;
 • Po schválení podpory zo strany hodnotiacej komisie sa so žiadateľom uzavrie zmluva o poskytnutí podpory, v ktorej si definuje želateľný a merateľný výstup podpory. Následne si  žiadateľ s určeným expertom dohodne miesto a čas konzultácií. Frekvencia poskytovania podpory  je teda na dohode experta a prijímateľa t.j. poberateľa podpory;
 • Max. počet hodín konzultácií počas celého obdobia trvania poskytovania podpory bude podielom  max. 15 000 € a hodinovej sadzby experta,
 • Maximálny rozsah konzultácií a odb. poradenstva s jedným expertom je 10 hodín týždenne;
 • Po každej konzultácií expert zašle obratom SBA konzultačný výkaz, kde popíše priebeh konzultácie, Prijímateľ mesačne zasiela formulár Spätnú väzbu Prijímateľa;
 • Na mesačnej báze zasiela expert SBA dvojstranne podpísaný pracovný výkaz. V prípade potreby v ňom prijímateľ môže požiadať o zmenu experta;
 • Po ukončení poskytovania podpory zo strany experta, Prijímateľ zasiela SBA záverečnú dokumentáciu, následne nezávislý expert vypracuje záverečný odborný posudok, ktorý bude pokladom pre záverečnú hodnotiacu komisiu;
 •  Osobná prezentácia záverečnej dokumentácie Prijímateľa pred záverečnou komisiou;
 • Ak záverečná hodnotiaca komisia rozhodne o nenaplnení výstupu Podpory  určeného v zmluve o poskytnutí podpory, žiadateľ má povinnosť uhradiť SBA zmluvnú pokutu, ktorá zodpovedá výške finančných prostriedkov vynaložených SBA na celé obdobie trvania poskytnutia podpory.

 

Kontaktné údaje pre záujemcov: poradenstvo@sbagency.sk

 

Slovak Business Agency

Karadžičova 2,

811 09 Bratislava

agency@sbagency.sk

 

„Startup pool“ výzva iniciatívy Startup Sharks je otvorená