Startupisti, využite možnosť zúčastniť sa na DLD Innovation festival 2016 v Tel Avive

 
DLD Innovation festival 2016 je izraelský high-tech festival, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. - 29. septembra v Tel Avive. Ak chcete stretnúť svetových lídrov spoločností ako: Amazon, Google, Yahoo, Facebook, EMC, Microsoft, GM, Amdocs, SAP, Applied Materials, Facebook, Orange, Cisco Israel a iných, nezmeškajte DLD v Tel Aviv, srdci „Start-up Nation“.
 
V rámci festivalu bude v dňoch  27. - 28. septembra konferencia zameraná na inovácie, biznis, investovanie, digitálne médiá, vedu, dizajn, umenie, inšpirácie a vývoj trendov v týchto oblastiach v celosvetovom  meradle.
DLD conference je platforma, ktorá spája podnikateľov, investorov, vedcov, lídrov medzinárodných spoločností, kreatívcov, vizionárov, inovátorov a verejnosť a vytvára priestor pre networking. Bonusom je podujatie pre startupistov z krajín V4 a ich partnerské firmy z Izraela, na ktoré Vás pozýva SBA a ZÚ SR v Tel Avive. Viac informácií o festivale TU.

SBA uhradí účastníkom náklady na:

 • vstupenku, resp. zabezpečenie stánku v slovenskom startup pavilóne 
 • spiatočnú letenku
 • ubytovanie v mieste podujatia

Prihlasovanie

 • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky - v odôvodnených prípadoch päť rokov pred zapojením sa do výzvy)
 • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah - spoločník, konateľ, zamestnanec)

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:
 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná prihláška, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).
Prihláška a povinné prílohy pre fyzické osoby
 1. prihláška
 2. CV žiadateľa
 3. prezentácia startupu, prípadne vypracovaný biznis plán
Prihláška a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ
V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť prihlášku pre MSP a FO podnikateľ.
 1. prihláška
 2. CV  zástupcov MSP, ktorí sa podujatia majú záujem zúčastniť (v prípade, že je zástupca MSP v danom MSP zamestnanec, prosíme o zaslanie skenu pracovnej zmluvy, príp. dohody)
 3. prezentácia startupu
Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA  je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.
 
Termín zaslania prihlášok: nedeľa 14.8.2016 do polnoci

Proces výberu účastníkov

 1. Zasadnutie komisie
 2. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení prihlášky
 3. Informovanie vybraných účastníkov podujatia

Kontakt

Slovak Business Agency