VÝZVA: Získajte dlhodobé individuálne poradenstvo – bezplatné, komplexné riešenia pre rozvoj vášho biznisu

Hľadáte bezplatnú podporu vo vašom podnikaní? Potrebujete posunúť svoj biznis vpred? U nás môžete bezplatne získať dlhodobé individuálne poradenstvo pod dohľadom skúseného experta. Až 80 hodín konzultácií zdarma! Práve sme otvorili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Na výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára TU.  Ak ste sa už v Národnom podnikateľskom centre zaregistrovali a bol vám pridelený identifikačný kód klienta, uveďte ho vo formulári. Po odoslaní elektronického formulára obdržíte svoju žiadosť emailom. 

 

Žiadateľom odporúčame konzultovať žiadosť s príslušným pracovníkom SBA (tel. 02/203 63 223) pred finálnym elektronickým odoslaním s cieľom zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadostí.

Pre zodpovedanie otázok v súvislosti s vypĺňaním žiadosti a jej príloh, kontaktujte odborného pracovníka na tel. č. 02/203 63 123 alebo 223 najneskôr do 26.10.2018.

 

Po odoslaní elektronického formulára prosím vyplňte nasledovné prílohy:

Prílohu I - Profil MSP (stiahnuť TU) - pošlite elektronicky 

Prílohu II - Prehľad prijatej pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky (stiahnuť TU) - pošlite elektronicky a zároveň vytlačenú verziu podpísanú štatutárnym/i zástupcom/ami doručte poštou/osobne 

Prílohu III - Vyhlásenie štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu žiadateľa podľa bodu 3 Prílohy č. 1 Schémy (stiahnuť TU) - vytlačenú verziu podpísanú štatutárnym/i zástupcom/ami doručte poštou/osobne 

Prílohu IV - Samostatne podpísané Vyhlásenia poverených (dotknutých) zástupcov uvedených v časti Dodatočné informácie žiadosti (stiahnuť TU) - vytlačené verzie podpísané každou dotknutou osobou t. j. každým povereným zástupcom žiadateľa na samostatnom formulári doručte poštou/osobne.

 

Emailová adresa na zaslanie prílohy I a prílohy II: rp@npc.sk

Prílohu I. - Profil MSP - vyplňte pozorne a detailne, zvyšujete tým šancu na schválenie žiadosti

Listinný originál žiadosti a prílohy II, III a IV doručte osobne do Front Office NPC v Bratislave Twin City, blok A2 prízemie, Karadžičova 2, alebo doručovacou službou na korešpondenčnú adresu Vykonávateľa - SBA, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava.

 

Nefinančná pomoc - Dlhodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU

Plné znenie výzvy si stiahnite TU.