5 dôležitých zmien v zákone o dani z príjmov

Už od začiatku nového roka sa musia podnikatelia prispôsobovať zmenám v zákonoch: novelizovali sa a menili podstatné zákony ovplyvňujúce podnikateľov. Novelizáciou Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z., ktorá je platná od 1. januára 2014, chce vláda prispieť k odstráneniu administratívnej náročnosti pre daňové subjekty, bojovať proti daňovým únikom, zvýšiť právnu istotu daňovníkov a zatraktívniť podnikateľské prostredie.

1. Daňová evidencia

Doteraz mohli daňovú evidenciu používať iba niektoré SZČO (podnikajúce bez zamestnancov a jeho príjmy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 170 000 eur). Od nového roka môžu túto zjednodušenú formu účtovníctva používať všetky SZČO bez ohľadu na to či niekoho zamestnávajú alebo majú obrat viac ako 170 000 eur. Platí to aj pre daňovníkov s príjmami z použitia diela, umeleckého výkonu a prenájmu.

2. Daňová licencia

Za zdaňovacie obdobie roka 2014 zdaní štát všetky firmy. Ak daňovníkovi vyjde nižšia daň v daňovom priznaní ako je pre neho stanovená licencia, bude musieť zaplatiť daňovú licenciu. V roku 2015 budú teda musieť aj firmy, ktoré sú v strate alebo nevykonávajú žiadnu činnosť zaplatiť minimálnu daň za zdaňovacie obdobie roka 2014:

  • neplatci DPH s tržbami do 500 000 eur – 480 eur
  • platci DPH s tržbami do 500 000 eur – 960 eur
  • subjekty s tržbami nad 500 000 eur – 2 880 eur

Od platenia licencií budú oslobodené v prvom roku podnikania novovzniknuté spoločnosti či chránené dielne. Živnostníkov sa licencie nedotknú vôbec. Licenciu si budú firmy môcť odpočítať od dane v troch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Zároveň môžu podnikatelia z licencií darovať 2 % tretiemu sektoru. 

3. 22% sadzba dane pre právnické osoby

Od januára platí pre právnické osoby znížená sadzba dane z 23 % na 22 %. Zmenu pocítia najmä väčšie spoločnosti, ktorým by takto malo zostať o 90 mil. eur viac, ktoré by inak museli odviesť štátu.

4. Paušálne výdavky aj pri súkromných autách

Od nového roka si môže účtovať paušál 50 % z nákupu pohonných hmôt aj SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné auto nezahrnuté do obchodného majetku. Takto nie je povinný si viesť knihu jázd.

5. Odpočítanie daňovej straty

Firmy si doteraz mohli v ľubovoľnej výške počas siedmich rokov odpisovať daňovú stratu od zisku. Novelou sa toto časové obdobie skrátilo na 4 roky a zaviedla sa povinnosť rovnomerných odpisov (1 rok = štvrtina straty). Zmena sa bohužiaľ týkaj aj minulých strát od roku 2010.

Podobné články

DISKUSIA