Chcete inovovať svoje výrobné procesy? Cestu vám ukáže séria bezplatných školení

Malé a stredné podniky so sídlom na Slovensku majú možnosť zapojiť sa do série tréningov a konzultácií, ktoré im pomôžu inovovať svoje výrobné procesy a perspektívne vyvinúť doplnkovú službu k už existujúcemu portfóliu produktov a služieb. Takéto inovácie vás môžu odlíšiť od konkurencie a posilniť váš vzťah so zákazníkom.

 

Pojem servitizácia znamená zmenu vo vnímaní produktu, ktorý firmy ponúkajú zákazníkom nielen formou predaja, ale aj prostredníctvom služby. Firma Rolls Royce napríklad svoje letecké motory nepredáva, ale prenajíma ich, a poskytuje k nim optimalizáciu výkonu a servis na mieru. No inovácia služieb môže spočívať napríklad už v tom, že začnete viac komunikovať so zákazníkom a upozorníte pred končiacou sa záručnou dobou ho upozorníte na to, aby si skontroloval stav produktu.

Inovácia služieb prináša výhody

Firmám môže takýto prístup priniesť dodatočný príjem od existujúcich zákazníkov a veľmi často aj nových zákazníkov a prístup na nové trhy. Servitizovaná ponuka často vyústi do pevnejšieho vzťahu so zákazníkom a stabilnejšieho toku príjmov. Zákazníkom takto ponúkané produkty poskytujú pridanú hodnotu vo forme zvýšenej zákazníckej podpory, prístupu ušitého na mieru a zníženia nákladov na údržbu.

Spoločnosti zapojené do bezplatného tréningového cyklu majú možnosť získať konkurenčnú výhodu, ktorá im umožní efektívnejšiu a rýchlejšiu adaptáciu na mieniace sa trhové podmienky, zmenšujúce sa trhy a rastúcu konkurenciu ich produktom.

Ponúkame testované a overené postupy

Stratégia na inováciu služieb projektu THINGS+ je založená na rokmi overených poznatkoch, keďže veľké spoločnosti investujú do servitizačných projektov už desaťročia. Napríklad už spomenutý Rolls-Royce s ich leteckými motormi, Hilti s ich elektrickým náradím, Mercedes-Benz so svojím konceptom car2go atď. Novinkou je to, že metodológia tvoriaca základ našich školení a tréningov na inováciu služieb je teraz jednoduchšia a použiteľná aj v menšom meradle, takže môže byť prospešná aj pre mikro respektíve malé podniky.

Cieľom je umožniť malým a stredným podnikom realizovať rovnaké servitizačné opatrenia ako je tomu u veľkých spoločností so všetkými ich výhodami. Využijú pri tom vlastných zamestnancov, školenia absolvujú v krátkom období 6 mesiacov a s minimálnymi, alebo aj žiadnymi, požiadavkami na financovanie.

Na mieru šité riešenia pre vašu firmu

Malé a stredné podniky, ktoré sa zúčastnia školení a tréningov môžu očakávať spoluprácu s odborníkmi vyškolenými na implementáciu metodológie na inováciu služieb, štruktúrovaný proces s jasnou a pragmatickou orientáciou na výsledky.

Požiadavky na účastníkov

  1. Mikro, malý alebo stredný podnik, t.j. v rozsahu do 250 zamestnancov
  2. Firmy so sídlom na Slovensku
  3. Má možnosť ustanoviť zástupcu z managementu spoločnosti za účelom účasti na tréningoch a implementácie pilotnej akcie
  4. Uchádzač nedostal viac ako 200 000 EUR v rámci poskytovania štátnej pomoci v režime de-minimis v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov

Pre účely projektu THINGS+ a vzhľadom na charakteristiku Metodológie Servisných Inovácií, je tréningový cyklus určený najmä pre slovenské spoločnosti zoberajúce sa výrobou. Splnenie požiadaviek bude posudzované prípad od prípadu komisiou na národnej úrovni a schvaľované Riadiacim výborom projektu THINGS+.

Výberová procedúra

Riadiaci výbor THINGS+ odsúhlasí konečný zoznam spoločností. Z dôvodu splnenia špecifických projektových požiadaviek, bude konečný zoznam vyvážený aj z hľadiska rovnomerného geografického rozloženia.    

Vybrané spoločnosti budú kontaktované agentúrou Slovak Business Agency a budú podpisovať dohodu o spolupráci a poskytovať vyhlásenie ohľadom pomoci v rámci de-minimis schémy, predtým ako sa zapoja do pilotného programu.

Spoločnostiam zaradeným do záložného zoznamu môžu byť ponúknutá možnosť zapojiť sa do pilotnej akcie z dôvodu výpadku vybranej spoločnosti z konečného zoznamu.

Ako sa prihlásiť

Záujemcovia môžu vyplniť registračný formulár tu: http://bit.ly/THINGSplus_registrácia

Termín a časový rozvrh

Výzva bude otvorená do 31. januára 2020. Následne budeme všetkých uchádzačov, úspešných aj neúspešných, kontaktovať ohľadom výsledkov.

Projekt THINGS+ je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kontaktná osoba

Mgr. Peter Klimáček

klimacek@sbagency.sk

02/203 632 73

 

Súvisiace články:

Slovenské firmy inovujú svoje biznis modely, k výrobkom pridávajú aj nové služby. Prečítajte si ich úspešné príbehy

Servitizácia ako hnací motor inovácií a technického pokroku vo výrobných spoločnostiach strednej európy