December priniesol významné zmeny v zákonoch

Zákon č. 435/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; účinnosť od. 30. decembra 2013.

Zákon o DPH nadväzuje na nelegislatívny materiál s názvom Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 235 dňa 31. mája 2012. Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 spolu s Programovým vyhlásením vlády SR (časť Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj - Boj proti daňovým podvodom) sa zameriavajú na vytváranie systematickej legislatívnej podpory boja proti podvodom na dani z pridanej hodnoty.

Z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 vyplynula pre Ministerstvo financií SR povinnosť implementovať opatrenie č. 35 s názvom „Zavedenie povinnosti predkladať  údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb správcovi dane elektronickou formou“. Z tohto dôvodu sa novelou zákona o DPH zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať  údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz.

Platitelia dane budú povinní uvádzať v kontrolnom výkaze tie údaje, ktoré oni sami neuvádzajú už v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov do iných členských štátov. K selektívnemu výberu transakcií, ktoré je platiteľ dane povinný uvádzať v kontrolnom výkaze, pristúpilo Ministerstvo financií SR okrem už spomínanej duplicity údajov, najmä z dôvodu potreby krížovej kontroly len tých údajov, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty v tuzemsku a platitelia dane sú zároveň osobami povinnými platiť daň.

Zákon č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 Z. z.; účinnosť od 30. decembra 2013.

Súčasne sa so zákonom o DPH z dôvodu konsolidácie verejných financií odkladá účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2014 na 1. január 2017.

Dopady zákona o DPH na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Zákon nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.

Analýza dopadov a efektu opatrení zavedených zákonom o DPH vykonanou zákonom č. 246/2012 Z. z. si vyžiadala prijatie ďalších legislatívnych opatrení týkajúcich sa eliminácie daňových podvodov a únikov na dani z pridanej hodnoty. Ukazuje sa, že platitelia dane sa vedia rýchlo prispôsobiť platnej legislatíve a hľadajú spôsoby, ako obchádzať prípadne interpretovať zákon o DPH tak, aby dosiahli sledované nelegálne ciele. Z toho dôvodu je nevyhnutné popri opatreniach na predchádzanie najzávažnejších konaní v zákone o DPH dbať na dôslednú implementáciu ustanovení zákona o DPH finančnou správou tak, aby bol zachovaný zmysel a podstata fungovania dane z pridanej hodnoty.

Zákonom o DPH sa rozširuje vecná pôsobnosť už existujúcich opatrení, napr. v podobe povinnosti skladať zábezpeku aj u osôb, ktoré sa stanú platiteľmi dane zo zákona, alebo zmenia typ registrácie, prípadne rozšírenie tuzemského sektorového prenosu daňovej povinnosti.

Zákon č. 357/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; účinnosť od 1. decembra 2013.

Účelom tohto zákona je:

 • čiastočná implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností  (Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2012); transpozičný termín: do 7. júla 2014 (ďalej len „smernica“),
 • implementácia úlohy B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 235 z 31. mája 2012 v rozsahu opatrenia č. 22 z oblasti obchodného práva Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016;
 • implementácia úloh vlády Slovenskej republiky č. 153 z 3. apríla 2013 k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republiky s návrhmi na jeho zlepšovanie;
 • úprava transpozičnej prílohy transpozičných právnych predpisov v dôsledku prijatia a publikovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení
 • reakcia na podnety aplikačnej praxe.

Uvedenou novelou za zásadným spôsobom mení spôsob preukazovania splatenia základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným. Peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa od 1.12.2013 vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. S peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, ibaže ide o zákonom vymedzené prípady. Splatenie vkladu sa preukazuje výpisom z účtu v banke, ktorý je aj prílohou k návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra.

Zákon č. 362/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov; účinnosť od 1. decembra 2013.

Z dôvodu, že na jeseň minulého roka vypukla aféra s nelegálne vyrobenými liehovinami s obsahom metanolu v Českej republike, ktorých požitie spôsobilo závažné zdravotné následky až smrť niekoľkým desiatkam spotrebiteľov a mala negatívny dosah i na Slovenskú republiku, Ministerstvo financií SR pristúpilo k analýze platnej legislatívy v oblasti výroby a uvádzania liehu na trh, ako aj k analýze nového systému tlače kontrolných známok. V snahe ochrániť zdravie obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených liehovín a súčasne zamedziť daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu, Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhuje zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok a predložilo zákon, na základe ktorého má tlač kontrolných známok zabezpečovať štátna tlačiareň. Súčasne sa na kontrolnú známku navrhuje zaviesť nové ochranné prvky.

Zriadením štátnej tlačiarne sa:

 • zúži okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky aplikované na kontrolnú známku,
 • zjednoduší sa kontrola pravosti kontrolných známok,
 • eliminuje sa priestor na falšovanie kontrolných známok.

Ďalším cieľom zákona je:

 • zlepšiť podnikateľské prostredie, a to znižovaním administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty ako i zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov,
 • zrušiť ustanovenia obmedzujúce formu predkladania žiadostí,
 • zjednodušiť ustanovenia týkajúce sa denaturácie liehu v daňovom sklade.

Zákon č. 375/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z.  o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; účinnosť od 01. decembra 2013.

Cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) s transpozičnou lehotou do 21. decembra 2013 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV s transpozičnou lehotou do 18. decembra 2013. 

Transpozíciou smernice 2011/95/EÚ sa umožňuje osobám s medzinárodnou ochranou, teda osobám, ktorým bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, a ktorí odišli zo štátu pôvodu bez možnosti vziať si svoje doklady o dosiahnutom vzdelaní, aby sa takýmto osobám umožnil prístup k posúdeniu a overeniu ich predchádzajúceho vzdelávania, aj keď svoje vzdelanie nemôžu vzhľadom na okolnosti preukázať listinnými dôkazmi o svojom predchádzajúcom vzdelávaní. K posúdeniu a overeniu vzdelania dochádza na základe písomnej žiadosti žiadateľa s medzinárodnou ochranou, v ktorej uvádza okrem svojich identifikačných údajov aj podstatné informácie týkajúce sa svojho vzdelania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako príslušný orgán predmetnú žiadosť posúdi a podľa úrovne vzdelania uvádzanej žiadateľom určí príslušnú školu, ktorá uskutoční skúšku na overenie vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou.

Zákonom sa zároveň novelizuje zákon č. 288/1997 Z. z o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely prijatia opatrení potrebných na dosiahnutie cieľov vyplývajúcich zo smernice 2011/93/EÚ. Zmyslom novelizácie uvedených právnych predpisov je v súlade s citovanou smernicou zabrániť aby aktivity, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, uskutočňovali osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselné trestné činy.

DISKUSIA