Dialóg pre zlepšenie politík v téme sociálneho podnikania

Dňa 13.6.2018 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnilo prvé zo série troch podujatí „Policy Learning Dialogue“. Cieľom podujatí je diskusia, porovnávanie skúseností a šírenie povedomia o sociálnom podnikaní medzi tvorcami politík. Pozvanie prijali tvorcovia politík na národnej a regionálnej úrovni z 8 krajín, ako aj členovia partnerských inštitúcií projektu, asociovaní partneri a zástupcovia projektových partnerov. Za Slovensko sa na podujatí zúčastnili zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa téma sociálneho podnikania dostala medzi priority rozvojových politík kraja. Výsledkom série podujatí bude vypracovanie stratégie a akčného plánu sociálneho podnikania pre Dunajský región.

Podujatie otvorila zástupkyňa Ministerstva práce Chorvátska. Rakúski partneri projektu SENSES predstavili výsledky štúdie mapujúcej situáciu sociálneho podnikania v jednotlivých krajinách projektu. Súčasťou štúdie sú i odporúčania pre podporu sociálneho podnikania v Dunajskom regióne. Tieto boli agregované do troch základných téz:

  1. Dôraz na zviditeľňovanie sociálnych podnikov a vnímanie princípov sociálneho podnikania v Dunajskom regióne
  2. Zlepšovanie pozície sociálnych podnikov na trhu a ich internacionalizácia
  3. Zlepšovanie prístupu sociálnych podnikov ku finančným zdrojom a podpora investícii so sociálnym dopadom

Napriek spoločným odporúčaniam sa situácia jednotlivých krajín zapojených do projektu v oblasti sociálneho podnikania zasadne odlišuje. Významná časť podujatia preto bola venovaná identifikácii prienikov medzi v jednotlivých krajinách realizovaných politík a možnosťami pre zvýšenie ich efektívnosti.

Aktivity plánovanej stratégie podpory sociálneho podnikania v Dunajskom regióne sa s prípade Slovenska budú prioritne sústreďovať na podporu sociálneho podnikania realizovaného na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Na základe identifikácie potrieb a výmeny skúseností s ďalšími účastníkmi podujatia, je v prípade Slovenska potrebné sa sústrediť na realizáciu vzdelávacích podujatí, ktorých cieľom je lepšie chápanie princípov sociálneho podnikania ako i posilnené kapacity samotných sociálnych podnikateľov. Rovnako je potrebné sa sústrediť na aktivity zamerané na vytváranie a podporu trhu pre sociálne podniky. 

Rozpracovanie priorít do podoby akčného plánu bude predmetom ďalších so série podujatí, ktoré sa budú konať v októbri 2018 v Bratislave a v roku 2019 v Rumunsku.

Aké sú výhody účasti na týchto podujatiach?

  • Prístup k informáciám a získanie skúsenosti a odporúčaní z prvej ruky prostredníctvom rozhovorov s expertmi a zainteresovanými stranami v oblasti sociálneho podnikania. Celkovo sa odhaduje aktívna účasť cca 1300 aktérov;
  • Unikátny pohľad na plány a riešenia ostatných tvorcov politík v Dunajskom regióne, ako aj možnosť vyjadriť svoj názor a pomôcť tak rozvoju sociálneho podnikania,
  • Vytváranie kontaktov s potenciálnymi partnermi a úspešnými sociálnymi podnikateľmi z Dunajského regiónu. 

Ďalšie snímky z podujatia v galérii nižšie: