Kalendár podnikateľa – december 2017

8. december 2017                                                                                      

Zdravotné poistenie

 • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za november 2017

Sociálne poistenie

 • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za november 2017

Starobné dôchodkové sporenie

 • odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za november 2017

 

do výplatného termínu

Zdravotné poistenie

 • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za november 2017 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ)

Sociálne poistenie

 • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ  za november 2017

 

do 5 dní po výplatnom termíne

Daň z príjmov

 • odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za november 2017

Sociálny fond

 • prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za december 2017

 

15. december 2017

Daň z príjmov

 • odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za november 2017 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane)
 • odvod súm na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb platiteľom príjmu za november 2017 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane)
 • predložiť INTRASTAT-SK hlásenie (o prijatí alebo odoslaní tovaru) príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme za november 2017

 

20. december 2017

Daň z pridanej hodnoty

 • registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €
 • podanie daňového priznania k DPH (MOSS) za IV. štvrťrok 2017 a zaplatenie daňovej povinnosti

 

27. december 2017

Daň z pridanej hodnoty

 • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac november 2017
 • termín na podanie daňového priznania k DPH za november 2017 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a splatnosť dane
 • termín na podanie súhrnného výkazu za november 2017 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

Spotrebné dane

 • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2017