Kalendár podnikateľa – január 2018

2. január 2018

Daň z príjmov

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za december 2017 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €)
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 4. kvartál 2017 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 2 500 €, a nepresiahla 16 600 €)

Daň z motorových vozidiel

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za december 2017
  vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel za 4. kvartál 2017
  vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 292 €

Prehľad za zamestnancov

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona)
  a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za december 2017

 

9. január 2018  

Zdravotné poistenie

 • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za december 2017

Sociálne poistenie

 • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO
  za december 2017

Starobné dôchodkové sporenie

 • odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za december 2017

 

do výplatného termínu

Zdravotné poistenie

 • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za december 2017 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ)

Sociálne poistenie

 • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie
  v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ  za december 2017

 

do 5 dní po výplatnom termíne

Daň z príjmov

 • odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za december 2017

Sociálny fond

 • prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za január 2018

 

16. január 2018

Daň z príjmov

 • odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za december 2017 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane)
 • odvod súm na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb platiteľom príjmu za december 2017 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane)
 • predložiť INTRASTAT-SK hlásenie (o prijatí alebo odoslaní tovaru) príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme za december 2017

 

20. január 2018

Daň z pridanej hodnoty

 • registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pre zdaniteľnú osobu,
  ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat
  49 790 €

 

25. január 2018

Daň z pridanej hodnoty

 • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac december 2017
 • termín na podanie daňového priznania k DPH za december 2017 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a splatnosť dane
 • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za IV. štvrťrok 2017
 • termín na podanie súhrnného výkazu za december 2017 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • termín na podanie súhrnného výkazu za IV. štvrťrok 2017 pre štvrťročných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)
 • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za IV. štvrťrok 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

Spotrebné dane

 • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane
  z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia
  a zemného plynu za december 2017

 

31. január 2018

Daň z príjmov

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za január 2018 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €)

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

 • podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje za rok 2017

Daň z motorových vozidiel

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za január 2018 vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne
  8 300 €
 • podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie (rok 2015) a zaplatiť daň alebo doplatiť daň, ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň.

Prehľad za zamestnancov

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za december 2017