Kalendár podnikateľa – júl 2018

2. júl 2018

Daň z príjmov

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za jún 2018 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €)
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 2. kvartál 2018 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 2 500 €, a nepresiahla 16 600 €)

Daň z motorových vozidiel

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za jún 2018
  vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel za 2. kvartál 2018
  vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 292 €

Prehľad za zamestnancov

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona)
  a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za jún 2018

 

9. júl 2018

Zdravotné poistenie

 • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za jún 2018
 • vykázanie a splatnosť preddavku na poistné z vyplatených dividend za mesiac jún 2018 príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľom dividendy so sídlom na území SR

Sociálne poistenie

 • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO
  za jún 2018

Starobné dôchodkové sporenie

 • odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za jún 2018

 

do výplatného termínu

Zdravotné poistenie

 • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za jún 2018 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ)

Sociálne poistenie

 • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie
  v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ
  za jún 2018

 

do 5 dní po výplatnom termíne

Daň z príjmov

 • odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za jún 2018

Sociálny fond

 • prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za júl 2018

 

16. júl 2018

Daň z príjmov

 • odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za jún 2018 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane)
 • odvod súm na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb platiteľom príjmu za jún 2018 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane)
 • predložiť INTRASTAT-SK hlásenie (o prijatí alebo odoslaní tovaru) príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme za jún 2018

 

20. júl 2018

Daň z pridanej hodnoty

 • registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pre zdaniteľnú osobu,
  ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat
  49 790 €

 

25. júl 2018

Daň z pridanej hodnoty

 • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac jún 2018
 • termín na podanie daňového priznania k DPH za jún 2018 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a splatnosť dane
 • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za II. štvrťrok 2018
 • termín na podanie súhrnného výkazu za jún 2018 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • termín na podanie súhrnného výkazu za II. štvrťrok 2018 pre štvrťročných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2018 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)
 • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za II. štvrťrok 2018 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 

Spotrebné dane

 • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane
  z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia
  a zemného plynu za jún 2018

 

31. júl 2018

Daň z príjmov

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za júl 2018 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €)
 • splatnosť rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až jún), ak je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017

Daň z motorových vozidiel

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za júl 2018 vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

Prehľad za zamestnancov

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za júl 2018