Kalendár podnikateľa – marec 2018

8. marec 2018

Zdravotné poistenie

 • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za február 2018
 • vykázanie a splatnosť preddavku na poistné z vyplatených dividend za mesiac február 2018 príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľom dividendy so sídlom na území SR

Sociálne poistenie

 • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za február 2018

Starobné dôchodkové sporenie

 • odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za február 2018

 

do výplatného termínu

Zdravotné poistenie

 • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za február 2018 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ)

Sociálne poistenie

 • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za február 2018

 

do 5 dní po výplatnom termíne

Daň z príjmov

 • odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za február 2018

Sociálny fond

 • prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za marec 2018

 

15. marec 2018

Daň z príjmov

 • odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za február 2018 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane)
 • odvod súm na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb platiteľom príjmu za február 2018 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane)
 • predložiť INTRASTAT-SK hlásenie (o prijatí alebo odoslaní tovaru) príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme za február 2018

 

20. marec 2018

Daň z pridanej hodnoty

 • registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €

 

26. marec 2018

Daň z pridanej hodnoty

 • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac február 2018
 • termín na podanie daňového priznania k DPH za február 2018 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a splatnosť dane
 • termín na podanie súhrnného výkazu za február 2018 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2018 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

Spotrebné dane

 • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2018