Na zahraničné veľtrhy a výstavy s MHSR

Ministerstvo hospodárstva SR ponúka podnikateľom možnosť účasti na veľtrhoch a výstavách v spoločnom stánku MHSR

V prvom polroku budúceho roku bola schválená účasť na výstavách:
Energiesparmesse Wels (27.2 – 1.3.2015) v Rakúsku
IWA Outdoor Classic (6.-9.3. 2015), Norimberg a Hannover Messe (13.-17.4 2015) v Nemecku.

Podmienky účasti vychádzajú z národného projektu a jeho financovania zo štrukturálnych fondov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Základné podmienky:
-          subjekt musí spĺňať zaradenie do kategórie mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) podľa Prílohy I. Nariadenia Komisie EÚ č. 651-2014,
-          predmet podnikateľskej činnosti podniku musí byť zameraný na priemyselnú výrobu
-          subjekt musí mať sídlo firmy mimo Bratislavského kraja,
-          subjekt sa nesmie nachádzať vo finančných ťažkostiach,
-          akumulovaná celková poskytnutá pomoc de minimis nesmie presahovať výšku 200 tisíc EUR za posledné dva ukončené fiškálne roky a prebiehajúci fiškálny rok.

MH SR  prostredníctvom štrukturálnych fondov uhradí vystavovateľom alikvotnú časť nákladov za prenájom výstavnej plochy, vrátane technického pripojenia na stánok (energie, voda a internetové pripojenie), postavenie stánku technickým realizátorom a vystavovateľský katalóg technického realizátora.

Viac infomácii poskytne:
Lucia Pawliková
Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR
E-mail: Lucia.Pawlikova@mhsr.sk
Tel.: +421 2  48 54 22 24