Predaj tovaru v EÚ

Vďaka efektívne fungujúcemu jednotnému trhu môžu európske podniky predávať a kupovať tovar v celej Európskej únii.

Voľný pohyb tovaru

EÚ odstránila prekážky, ktoré kedysi stáli v ceste dovozu a vývozu. Podniky tak môžu prepravovať a predávať svoj tovar na celom území EÚ.

Obmedzenia

Štáty EÚ môžu obmedziť voľný pohyb tovaru iba vo výnimočných prípadoch odôvodnených verejným záujmom, ako napr. ochrana verejného zdravia, bezpečnosti, životného prostredia alebo spotrebiteľov. Obmedzenia musia byť primerané.

Obmedzenie voľného pohybu tovarov môže mať aj formu preventívneho opatrenia, ak z vedeckých údajov vyplýva, že určitý tovar môže ohroziť ľudí, zvieratá, rastliny alebo životné prostredie.

Nový legislatívny rámec

EÚ prijala nové pravidlá na odstránenie zostávajúcich prekážok voľného pohybu tovaru prostredníctvom:

  • prísnejšieho presadzovania právnych predpisov v oblasti trhu EÚ,
  • lepších pravidiel pre dohľad nad trhom,
  • spoločného rámca pre uvádzanie výrobkov na trh,
  • zaistenia väčšej dôveryhodnosti označenia CE,
  • plne funkčného vzájomného uznávania.

Harmonizácia

Keďže rozdiely vo vnútroštátnych technických pravidlách môžu brániť obchodovaniu, EÚ prijala harmonizačné opatrenia v prípade viacerých výrobkov považovaných za vysokorizikové – elektronického a mechanického vybavenia, liekov, vozidiel, hračiek, chemikálií a lekárskych prístrojov. Produkty vyrobené v súlade s týmito pravidlami môžu byť uvedené na trh v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Normalizácia

Od polovice 80. rokov EÚ uplatňuje v oblasti harmonizácie nový prístup založený na normalizácii.

Určitý typ právnych predpisov EÚ (tzv. smernice nového prístupu) ustanovuje základné požiadavky na predaj výrobkov v rámci celej EÚ. Je na výrobcoch, aby tieto základné požiadavky následne premietli do technických špecifikácií.

Ako pomôcku môžu použiť približne 20 000 európskych noriem, ktoré boli doposiaľ vydané. Tovar spĺňajúci európske normy automaticky spĺňa aj základné požiadavky stanovené v smerniciach EÚ. Tento postup je však dobrovoľný a výrobcovia si môžu vybrať aj iné technické riešenia, ako splniť tieto požiadavky.

Označenie CE

Označenie CE na výrobku znamená, že výrobok spĺňa všetky príslušné požiadavky EÚ. Štáty EÚ môžu obmedziť uvedenie výrobkov nesúcich označenie CE na trh iba v prípade, ak majú dôkaz, že takéto výrobky nie sú v súlade s pravidlami.

Vzájomné uznávanie

V odvetviach, ktoré nie sú predmetom harmonizácie, sa obchod riadi zásadou vzájomného uznávania: výrobky, ktoré boli legálne vyrobené alebo uvedené na trh v jednom štáte EÚ, môžu byť uvedené na trh aj v iných štátoch EÚ, a to aj v prípade, že plne nespĺňajú technické pravidlá danej krajiny, napr. pokiaľ ide o tvar, veľkosť, hmotnosť, zloženie, označovanie alebo balenie. Inými slovami, podniky môžu obchodovať v rámci celej EÚ, ak konajú v súlade s nariadeniami platnými vo svojej krajine.

Kontaktné miesta pre výrobky

Vo všetkých členských štátoch boli vytvorené kontaktné miesta pre výrobky, aby bolo možné informovať podniky a orgány o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania a o existujúcich vnútroštátnych osobitných technických nariadeniach.

Kontaktné miesta členských štátov pre výrobky musia:

  • informovať podniky a orgány o konkrétnych technických pravidlách platných pre konkrétny druh výrobku v danej krajine, ak tento výrobok nie je regulovaný a harmonizovaný na úrovni EÚ,
  • poskytnúť podnikom kontaktné informácie o príslušných orgánoch, ktoré majú na starosti vykonávanie predmetných technických pravidiel,
  • informovať podniky o možných nápravných opatreniach v danej krajine pre prípad sporu medzi podnikmi a príslušným orgánom.

Kontaktné miesta pre výrobky by mali do 15 pracovných dní odpovedať na každú žiadosť o informácie a za poskytovanie informácií by nemali účtovať žiadne poplatky.

DISKUSIA