Rozbehnite svoje podnikanie s mikropôžičkou!

Chcete rozbehnúť svoje podnikanie, ale nemáte dostatok prostriedkov? Pôžička v banke nemusí byť pre začínajúceho podnikateľa ľahko dosiahnuteľná. Je tu však možnosť získať prostriedky na podporu podnikania v rámci mikropôžičkového programu.

Rozbehnutie podnikania nie je lacnou záležitosťou

Podnikateľské aktivity nie sú lacnou záležitosťou a je preto dôležité mať dostatok financií na ich rozbehnutie. A tak začínajúci podnikatelia na financovanie svojich podnikateľských zámerov často siahajú po bankových pôžičkách. Nie vždy je však výsledok pozitívny a úverové zdroje sú pre začínajúceho podnikateľa mnohokrát pomerne ťažko dostupné. Čo teda robiť v prípade, že začínajúci podnikateľ neuspeje v banke so žiadosťou o úver? Ešte pred tým, ako navštívite banku so žiadosťou o úver, prípadne po neúspešnej návšteve banky, máte možnosť zažiadať Slovak Business Agency o poskytnutie prostriedkov v rámci výhodného mikropôžičkového programu.

Mikropôžičkový program: úver za zvýhodnených podmienok

Slovak Business Agency poskytuje prostriedky v rámci mikropôžičkového programu s cieľom podporiť rozvoj malého a stredného podnikania, zvyšovať zamestnanosť v regiónoch Slovenska a riešiť problém prístupu malých a začínajúcich podnikateľov ku kapitálu. Program sa zameriava na sprístupnenie prostriedkov pre podnikateľov formou úveru s výhodnejšími podmienkami v porovnaní s bankami. „Úroková sadzba sa pohybuje od 1,13 - 9,03 % Jej výška závisí od ratingu podnikateľa, na ktorý vplýva kvalita podnikateľského zámeru, efektívnosť projektu, platobná disciplína podnikateľa v predchádzajúcich úverových vzťahoch ako aj ponúkané zabezpečenie. Priemerná úroková sadzba reálne poskytnutých mikropôžičiek sa pohybuje medzi 4 % - 5 % p. a.,” informuje vedúca oddelenia komunikácie Slovak Business Agency Dominika Bizíková.

Mikropôžička nie je len pre začínajúcich podnikateľov

Spektrum potenciálnych žiadateľov o mikropôžičku je široké, a to od živnostníkov, malých obchodných spoločností, začínajúcich podnikateľov, ale i podnikateľov s dlhšou podnikateľskou históriou. Šancu majú v Slovak Business Agency aj tí, ktorí so žiadosťou o úver v banke neuspeli. A práve to je prípad Mareka Lietavu z firmy Gymex. „V súčasnosti je veľa podnikateľov z radov malých a stredných podnikateľov v stratách a ich majitelia ich musia financovať z vlastných zdrojov. Takýmto malým a stredným podnikateľom banky veľmi nerady požičiavajú financie. Pomocou mikropôžičky sa k relatívne lacným peniazom dostane aj spoločnosť, ktorá by v inej banke s takými finančnými výkazmi ,,neprešla“. To bol i náš dôvod prečo sme sa obrátili na Slovak Business Agency. Banky nám nechceli požičať,“ hovorí Marek Lietava, ktorý sa o mikropôžičkovom programe dozvedel práve na portáli podnikajte.sk.

Parametre mikropôžičky

Slovak Business Agency v rámci mikropôžičkového programu poskytuje prostriedky na financovanie investičných a prevádzkových potrieb, vrátane nákupu tovarových zásob úver vo výške 2 500 – 50 000 eur. „Príjemne ma prekvapila aj možnosť spätného refinancovania materiálu či rekonštrukcie,“ zdôrazňuje Marek Lietava. Charakter programu je revolvingový, čo znamená, že jednotlivé splátky slúžia na poskytnutie ďalších úverov. Doba splatnosti mikropôžičky je stanovená na 6 mesiacov až 4 roky, pričom začínajúci podnikatelia využívajú často ponúkaný benefit odkladu splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru. Čo sa týka zabezpečenia úveru, jeho formu a rozsah určuje Slovak Business Agency s prihliadnutím na rizikovosť podnikateľského plánu, výšku úveru a schopnosť podnikateľa daný úver splácať. „Pri vyšších čiastkach financovania nehnuteľným majetkom, firemným, osobným, prípadne majetkom tretích osôb, tiež strojnotechnologickými zariadeniami, prípadne aj predmetom financovania, teda majetkom, ktorý financujú z mikropôžičky. Pri nižších čiastkach financovania zvažujeme ručenie formou zmenky klienta, resp. osobnej zmenky, alebo zmenky tretích osôb, ktoré preukázateľne vlastnia majetok,” vymenúva Bizíková.

Kto najčastejšie žiada o mikropôžičku

Prostriedky sú podľa Dominiky Bizíkovej poskytované najmä na financovanie projektov investičného charakteru. „Vzhľadom na charakter mikropôžičiek podporujeme takmer všetky oblasti. Najčastejšie sa na nás obracajú so žiadosťou podnikatelia zo sféry výroby, obchodu, služieb a cestovného ruchu. Mikropôžičky sú najčastejšie poskytované obchodným spoločnostiam, na financovanie projektov investičného charakteru, určené prevažne na rozvoj a obnovu spoločnosti. V poslednom období sa na nás začali obracať aj žiadatelia o prefinancovanie prevádzkových potrieb,” uvádza šéfka oddelenia komunikácie Slovak Business Agency.

Podmienky získania mikropôžičky

O poskytnutie výhodného úveru sa môžu uchádzať len tí záujemcovia, ktorí spĺňajú všetky nasledujúce kritériá:

 •     Musíte byť fyzická alebo právnická osoba v postavení podnikateľa
 •     Musíte zamestnávať menej ako 50 zamestnancov
 •     Musíte byť registrovaný podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky
 •     Musíte byť držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky,
 •     Musíte spĺňať definíciu mikro podniku, teda podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou, ktorá neprevyšuje 2 000 000 eur alebo ste malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou), ktorá neprekračuje hranicu 10 000 000 eur.

Príklad:

Pán Podnikavý má záujem o mikropôžičku na nákup tovaru do svojho plánovaného obchodu. Nemá však ešte vybavený živnostenský list ani iné relevantné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky. Pán Podnikavý teda nespĺňa jednu z podmienok získania mikropôžičky, a preto mu nebude poskytnutá. Naopak, ak by disponoval oprávnením na vykonávanie podnikateľskej činnosti, avšak nespĺňal by napríklad definíciu mikro podniku (napríklad by pri ročnom obrate 1 000 000 eur zamestnával 12 zamestnancov) musel by teda o úver zažiadať jednu z bankových inštitúcií.
Získanie mikropôžičky nie je automatické

Získanie úveru v rámci tohto programu nie je v žiadnom prípade automatické a neexistuje naň ani právny nárok. Stať sa teda môže aj to, že hoci podnikateľ spĺňa všetky uvedené podmienky, prostriedky v rámci programu nedostane. Nie každej žiadosti Slovak Business Agency totiž vyhovie. „Najčastejšie dôvody neschválenia mikropôžičky sú vysoká rizikovosť projektu, nepreukázanie návratnosti projektu, nízka rentabilita projektu, prípadne neexistencia zabezpečenia,” konštatuje Dominika Bizíková.

Ako získať mikropôžičku

V prípade záujmu o získanie bližších informácií o tomto úvere je ideálne kontaktovať buď Slovak Business Agency, prípadne jednu zo spolupracujúcich inštitúcií:

 •     Národný holdingový fond
 •     BIC Prievidza
 •     RPIC Prešov
 •     RPIC Trebišov
 •     RPIC Dunajská Streda
 •     RPIC Komárno

Informovaním sa u príslušných inštitúcií získate všetky potrebné informácie o možnostiach a podmienkach poskytnutia úveru, rovnako ako zoznam dokumentov, ktoré je potreba priložiť k žiadosti.

Odo dňa podania žiadosti trvá celý proces zhruba jeden mesiac. „Od podania žiadosti, cez posudzovanie, schvaľovanie a poskytnutie mikropôžičky trvá proces približne 1 mesiac. Snažíme sa v rámci legislatívnych možností proces racionalizovať. Úpravou podmienok, nahradením potvrdení o vysporiadaní záväzkov, čestnými vyhláseniami v čase podania žiadosti, pričom potvrdenia je možné predložiť pred podpisom zmluvy,” približuje Dominika Bizíková zo Slovak Business Agency.

Túto informáciu potvrdzuje aj Marek Lietava z firmy Gymex, ktorý má s celým procesom osobnú skúsenosť. „Komunikácia prebieha podľa najskôr s poradenským centrom v našom regióne a až potom s centrálou - Slovak Business Agency. K samotnému čerpaniu mikropôžičky však došlo pomerne rýchlo, približne do troch alebo štyroch týždňov odo dňa podania žiadosti,“ informuje.

O Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. Zakladajúci členovia sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz. Od roku 1997 SBA poskytla priamym financovaním 1891 mikroúverov za viac ako 33,5 milióna eur. Poskytnutím týchto prostriedkov bolo vytvorených takmer 3 tisíc pracovných miest a 5,2 tisíc pracovných miest bolo stabilizovaných. Po opätovnom spustení mikropôžičkového programu od apríla 2013 do súčasného obdobia poskytla a schválila 100 mikropôžičiek v hodnote 3,2 milióna eur.
 

Článok bol publikovaný na podnikajte.sk (3.9.2014, Lenka Šenkýřová)