Slovník startupistu

startup – nová, technologicky orientovaná firma, ktorá vzniká za určitých špecifických podmienok v súvislosti s tvorbou nového produktu alebo služby

technologický startup - startup, ktorého hlavná podnikateľská činnosť spočíva v inovatívnych produktoch s vysokou technologickou hodnotou

akcelerátor – niekoľkomesačný program (zvyčajne 3 mesiace), ktorý poskytuje startupom financovanie, priestor a mentorov, ktorí firme v začiatkoch pomáhajú škálovať svoj biznis a umiestniť produkt na trhu. Výsledkom programu sú startupy, ktoré majú otestovaný produkt alebo službu s reálnymi skúsenosťami z trhu a najmä sú schopné pre ďalšiu investíciu.
 
A/B test - nástroj na testovanie rozličných verzií produktu, ktorý sa zameriava na preferencie užívateľa

business angel/biznis anjel - zvyčajne súkromná osoba disponujúca voľným kapitálom, ochotná investovať do počiatočného štádia projektov iných podnikateľov. Okrem kapitálu poskytuje podnikateľovi aj svoje vedomosti, poradenstvo a kontakty.

biznis plán – štruktúrovaný dokument, v ktorom podnikateľ stanovuje základné ciele a myšlienku svojho podnikania. Podnikateľ ním preukazuje životaschopnosť svojho nápadu a zámeru.

biznis model – vyjadruje spôsob, ako spoločnosť plánuje generovať svoje príjmy

business model canvas - ide o jednoduchú a prehľadnú vizualizáciu biznis plánu, zväčša vo forme tabuľky. V stručnosti popisuje viacero elementov, konkrétne kľúčové aktivity a zdroje, sieť partnerov, hodnotovú ponuku pre klientov, popis zákazníkov a štruktúru nákladov.

cash flow (peňažný tok) – rozdiel medzi hotovostnými príjmami a hotovostnými výdavkami za určité obdobie

crowdfunding – spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných peňažných príspevkov od veľkého množstva jednotlivcov

coworking – pracovný priestor, kde sa stretávajú osoby bez zamestnaneckého vzťahu z rôznych profesií a oblastí. V takomto centre (pracovnom priestore) pracuje každý účastník individuálne na svojich aktivitách a projektoch.

Demo Day (Public pitch) – ide o jednodňové privátne podujatie, (ktoré je prevažne výstupom z akceleračného programu) počas ktorého startupy prezentujú svoje riešenie pred pozvanou špeciálnou skupinou ľudí - investormi

early adopters – skupina ľudí, ktorá testuje nový produkt/službu pred uvedením na trh

elevator pitch – krátky prehľad, ktorý slúži k definovaniu nápadu, produktu či projektu. Cieľom je ukázať hodnotu a jedinečnosť nápadu/produktu/projektu a vzbudiť záujem publika v krátkej dobe (30 sekúnd až 2 min.) natoľko, aby bol poslucháč ochotný diskutovať o nápade/produkte/projekte ďalej.

equity share – vyjadruje podiel na vlastnom imaní spoločnosti

exit strategy – v biznis ponímaní ide o spôsob ako preniesť vlastníctvo spoločnosti alebo prevádzkovanie niektorej časti spoločnosti na inú osobu. V obchodnom ponímaní ide o ukončenie investície a jej speňaženie. Najbežnejšou stratégiou je predaj akcií na niekoho iného prostredníctvom obchodného predaja, spätný predaj pôvodným vlastníkom, predaj strategickému investorovi alebo IPO (initial public offering)

FFF financovanie (friends, family, fools) - najrýchlejší spôsob financovania nápadu zo strany rodiny a priateľov

fundraising – systematická činnosť, ktorej výsledkom je získanie finančných či iných prostriedkov na všeobecne prospešnú činnosť organizácií alebo jednotlivcov

GTM - go to market stratégia – ide o sadu techník, ako bude spoločnosť oslovovať svojich zákazníkov (cenotvorba, uzatváranie zmlúv) a dosahovať konkurenčnú výhodu

hub – priestor pre prácu a stretávanie sa podnikateľov a záujemcov o podnikanie spojený s poradenstvom a rozvojom zručností. Popri poskytnutí priestorov sú aktivity zamerané na vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu, stretnutia s investormi, sprostredkovanie poradenských služieb.

high-tech - najpokrokovejšia dostupná technológia, využívajúca najnovšie výsledky výskumu a vývoja (nanotechnológie, biotechnológie, informačné technológie)

IKT- informačno - komunikačné technológie, súhrnné označenie technológií z oblasti IT a komunikačnej technológie

inovácia – zavedenie/implementácia nového alebo značne vylepšeného produktu (výrobku resp. služby), alebo procesu, novej marketingovej metódy alebo novej organizačnej metódy v obchodnej praxi (definícia OECD)

inkubátor – inštitúcia zameraná na podporu začínajúcich podnikateľov. Novozaloženým firmám poskytuje výhodný prenájom kancelárskych priestorov spojený s rôznymi podpornými službami.

investor pitch - komunikačný nástroj väčšinou vo forme prezentácie (do 10 min), ktorý slúži na zhodnotenie obchodnej príležitosti produktu/služby, a ktorý môže prezentujúcemu pomôcť získať peniaze od potenciálneho investora. Obsahom je najmä: ponúkané riešenie a problém, biznis model, cieľový trh/zákazníci, konkurencia, finančná projekcia, team, súčasný stav, potreba financovania a jeho využitie.

konvertibilný úver – krátkodobý úver, ktorý sa za vopred stanovených podmienok mení na podiel vo firme. Zvyčajne je poskytovaný na preklenovacie obdobie pred očakávaným ďalším kolom financovania projektu.

klaster - geografická koncentrácia vzájomne prepojených firiem, dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných odvetviach a organizácii (univerzity, agentúry, obchodné komory) v danej oblasti, ktoré môžu spolupracovať

lean startup, lean management - metóda/filozofia pre rozvoj podnikania. Ide o snahu eliminovať zbytočné úkony a zvýšiť hodnotu produktu počas rozvojovej fázy, pričom startupy nemusia míňať veľké objemy peňazí  na vypracovanie zložitých biznis plánov alebo hľadania perfektného produktu.

MVP = minimum viable product - základná verzia finálneho produktu, ktorá sa môže ukázať prvým zákazníkom a na základe ich spätnej väzby sa produkt môže následne zdokonaľovať

monetizácia – spôsob získavania peňažných prostriedkov z „niečoho“ (napr. produktu, služby a pod.)

mentor – profesionál, ktorého úlohou je usmerňovať startupistu (začínajúceho podnikateľa) napríklad v oblastí technologických riešení, práva, financií, marketing a pod.

networing – zhromažďovanie a udržiavanie nových kontaktov, ktoré môžu byť navzájom nápomocné

niche – oblasť trhu, ktorá ešte nie je riešená konkurenciou, tiež sa používajú výrazy ako Business Niche alebo Niche Market

pivot – zmena smerovania startupu s cieľom testovania novej základnej hypotézy o produkte či stratégie

pitch – ide o krátku prezentáciu produktu alebo služby, ktorá je navrhnutá tak, aby zaujala diváka, ktorý o tom nič nevie. Cieľom je, aby na konci vyjadril záujem o využitie/kúpu takéhoto výrobku alebo služby.

Silicon Valley – prezývka pre pobrežnú oblasť San Francisca v USA, kde majú sídlo mnohé najväčšie technologické firmy, ako aj tisíce startup firiem

seed money – forma peňažných prostriedkov, v ktorých si investor kupuje časť podniku. Ide o skorú formu financovania, ktorá má podporiť podnikanie. Generovať počiatočný kapitál môžu priatelia a rodina, business anjeli alebo crowdfunding.

spin - off - organizačná jednotka – právnická osoba, ktorá vzniká odlúčením istej činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie (materskej firmy), od ktorej prevezme existujúci produkt, prípadne aj práva na duševné vlastníctvo

stock options pool – nástroj na odovzdanie podielu spoločnosti zamestnancom  

scalability/škálovatelnosť = rozšíriteľnosť - schopnosť efektívne pracovať s náhlymi zmenami potrieb zákazníkov, zlepšovať a rozširovať parametre v prípade, že takáto potreba nastane

technologický park – park, ktorý združuje vzdelávacie a výskumné inštitúcie, pričom poskytuje infraštruktúru a podporu služieb pre podnikateľov, hlavne budovy a administratívne priestory

transfer technológií - proces prenosu poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno - vývojovou činnosťou umožňujúcich inovovať produkty a služby

term sheet - základné podmienky a informácie k transakcii

tranža – rozdelenie investície do niekoľkých tranží, ktoré sa uvoľňujú za vopred stanovených míľnikov (podmienok)

User Experience (UX) – miera spokojnosti zákazníka s produktom/službou

value proposition – dôvod, prečo by mal zákazník daný produkt, či službu uprednostniť pred konkurenčným produktom/službou

venture capital – rizikový kapitál, dlhodobé (ale nie trvalé) financovanie podniku súkromnými investormi alebo špecializovanými finančnými inštitúciami formou zvýšenia základného imania, alebo odkúpenia obchodného podielu (alebo v kombinácii s poskytnutím úveru)

win - win – obchodná stratégia, kedy sa obidve strany dohodnú tak, aby ani jedna nebola stratová